Fakultetslärares hovrättstjänstgöring. K. M:t har genom beslut d. 13 aug. 1959 medgivit att professor, preeeptor och docent vid juridisk fakultet må, under förutsättning att vikarie ej erfordras å den förordnades egen tjänst, med tjänsten förena förordnande att tjänstgöra i hovrätt, professor och preeeptor sammanlagt högst tre månader samt docent sammanlagt högst sex månader, allt under en treårsperiod. Under sådant förordnande må, i förekommande fall, utgå resekostnadsersättning och traktamente. Om förordnandet avser tjänstgöring såsom adjungerad ledamot, äger den förordnade tilllika uppbära dagarvode med tjugufem kronor.
    K. M:ts beslut grundar sig på en av professorerna Folke Schmidt och Nils Stjernquist i ärendet upprättad promemoria.

S. R

 

    Svenska kriminalistforeningen höll årsmöte i Stockholm d. 24 april 1959. De övriga nordiska kriminalistföreningarna representerades av universitetslektor Erik Christensen, Danmark, äldre justitierådmannen, friherre Fredrik Bruun, Finland, och ekspedisjonssjefen Johs. Halvorsen, Norge. Vid årsmötet höll prof. Rudolf Sieverts, Hamburg, ett föredrag om Ungdomsarrestens problematik i den västtyska ungdomsstraffrätten, varefter följde diskussion över ämnet Korttidsbehandling av unga lagöverträdare med inledande anförande av hovrättsassessorn Carl Holmberg.
    Vid årsmötet valdes till ordf. i föreningen justitierådet Nils Beckman och till styrelseledamöter prof. Ivar Agge, byråchefen Lars Bolin, polisintendenten Axel Danielson, hovrättsassessorn Carl Holmberg, adv. Valborg Lundgren, stadsfiskalen Sten Mattsson, skyddskonsulenten Börje Nyblom, fångvårdsdirektören Gunnar Rudstedt, prof. Gösta Rylander, tingsdomaren Bengt Sandström och prof. Ivar Strahl. Inom styrelsen har Strahl utsetts till v. ordf. och Holmberg till sekr. och kassaförv. Föreningen har omkring 725 medlemmar.

 

    Sveriges advokatsamfund höll årsmöte d. 6 juni 1959 i Svenska Läkaresällskapets lokaler i Stockholm. Sammanträdet bevistades av omkr. 70 ledamöter.

NOTISER 637    Till ordf. för tiden 1 juli 1959—30 juni 1961 omvaldes adv. Gunnar Lindh, Sthm och till v. ordf. adv. Per-Axel Weslien, Sthm. Till ledamöter i styrelsen för samma tid omvaldes advokaterna Hans Ingemanson, Lund, Per Tham, Jönköping, och Stig Wiberg, Göteborg, samt nyvaldes adv. Harry Gombrii, Västerås. Kvarstående i styrelsen sedan föregående års val äro advokaterna Henrik Lindblom, Örnsköldsvik, Nils-Erik Lindblom och Wilhelm Pehrsson, Sthm, Åke Wettermark, Malmö, och Tage Zetterlöf, Göteborg. Till styrelsesuppl. för tiden 1 juli 1959—30 juni 1961 omvaldes advokaterna Rudolf Lidmar, Halmstad, samt Magnus Lindahl och Sten Lindskog, Sthm. Till nya suppl. valdes för tiden 1 juli 1959—30 juni 1961 adv. Elin Lauritzen, Sthm, och för tiden 1 juli 1959—30 juni 1960 adv. Adolf Hamilton, Uppsala. Kvarstående suppl. sedan föregående års val äro advokaterna Rudolf Ahlgren, Umeå, Carl Erik Lindahl, Sthm, Enar Lindblom, Linköping, och Bengt Linders, Hälsingborg.
    Vid mötet förekom förutom sedvanliga föreningsangelägenheter m. m. en diskussion om 1951 års rättegångskommittés förslag till lag om rättegångshjälp, inledd av rättegångskommitténs sekreterare hovrättsfiskalen Rune Lindgren, Jönköping.
    Antalet ledamöter i samfundet utgjorde d. 31 dec. 1958 1 102.