Nedre justitierevisionen. K. M:t har
    4 sept. 1959 förordnat ass. i hovr. över Skåne och Blekinge Ove R:son Nelander att t. v. tjänstgöra såsom rev.sekr.;
    25 sept. 1959 utnämnt ass. i Svea hovrätt Arne Loheman till rev.sekr. fr. o. m. 1 okt. 1959.

 

    Hovrätterna. K. M:t har
    27 juli 1959 utnämnt ass. i Göta hovrätt Stig Löwendahl till hovr.råd i samma hovr. fr. o. m. 1 aug. 1959;
    s. d. förordnat hovr.rådet i hovr. för Övre Norrland Björn Zethræus till v. ordf. å avd. i samma hovr. 1 juli—31 dec. 1959;
    25 sept. 1959 beviljat lagmannen i Göta hovr. Ove Lundin avsked med utg. av febr. 1960;
    s. d. förordnat hovr.rådet i hovr. för Nedre Norrland Gustav Malmer att vara vice ordf. å avd. i hovr. fr. o. m. 1 okt. 1959 t. v. t. o. m. 30 juni 1960;
    s. d. till hovr.råd fr. o. m. 1 okt. 1959 utnämnt i Svea hovrätt tingsdom. i Sollentuna och Färentuna domsaga Folke Nyquist och ass i hovr. Peter Westerlind, i hovr. för Nedre Norrland byråchefen för lagärenden i justitiedep., ass. i hovr. över Skåne och Blekinge Bengt Hjern samt ass. i hovr. för Nedre Norrland Carl-Gustaf Grotander, Olle Herlin och Sven-Erik Ellmén;
    s. d. förordnat 1:e byråsekr. vid statistiska centralbyrån Sven Rengby att fr. o. m. 1 okt. 1959 uppehålla byrådir.tjänsten i Svea hovrätt;
    s. d. förordnat fiskalen i hovr. för Västra Sverige Birger Helling till ass. i samma hovr. fr. o. m. 1 okt. 1959;
    30 sept. 1959 förordnat till assessorer i Svea hovrätt fiskalerna Folke Andrén, Stig Olof Svärd, Ove Rainer, Nils Mannerfelt, Ingvar Gullnäs och Bengt Rydin.

 

    Häradsrätterna. K. M:t har
    27 juli 1959 beviljat häradshövd. i Ångermanlands västra domsaga Herbert Beckman och i Ångermanlands mellersta domsaga Erik Turén avsked, Beckman med utg. av jan. 1960 och Turén med utg. av 1959;
    s. d. till tingsdomare utnämnt, i Hising s, Sävedals och Kungälvs domsaga ass. i hovr. över Skåne och Blekinge Stig Jungefors fr. o. m. 1 okt. 1959 och i Torna och Bara domsaga hovr.rådet i hovr. för Nedre Norrland Sture Melin fr. o. m. 1 sept. 1959;
    15 aug. 1959 förordnat hovr.rådet i Svea hovr. Erik Falk att fr. o. m. 1 sept. 1959 t. v. uppehålla häradshövd.ämb. i Färs domsaga;
    s. d. förordnat ass. i hovr. för Nedre Norrland Sven-Erik Ellmén att fr. o. m. 17 aug. 1959 t. v. uppehålla häradshövd.ämb. i Ångermanlands södra domsaga;
    27 aug. 1959 entledigat ass. i Göta hovr. Bo-Göran Stenström fr. o. m. 1 sept. 1959 från förordnande såsom tingsdomare i Vadsbo domsaga;
    25 sept. 1959 utnämnt hovr.rådet i hovr. för Övre Norrland Göran Hammarström till häradshövd. i Västerbottens södra domsaga fr. o. m. 1 okt. 1959;
    s. d. utnämnt tingsdom. i Västerbottens västra domsaga Gustaf Wetterling till tingsdom. i Oppunda och Villåttinge domsaga fr. o. m. 1 jan. 1960;
    30 sept. 1959 till häradshövd. utnämnt, i Piteå domsaga häradshövd. i Gällivare domsaga Per-Axel Hansén, i Ångermanlands mellersta domsaga byråchefen vid riksåklagarämb., hovr.rådet i Svea hovr. Gunnar Seldén och i Ångermanlands västra domsaga tingsdom. i Ångermanlands norra domsaga Sven Brehmer, Hansén och Seldén fr. o. m. 1 jan. och Brehmer fr. o. m. 1 febr. 1960.

 

    Vattendomstolarna. K. M:t har
    30 juni 1959 förordnat hovr.rådet i Svea hovr. Åke Lundgren, lantbruksing. Ewald Öjefors och e. o. byrådir. i vattenfallsstyr. Otto von Unge att fr. o. m.

640 PERSONALNOTISER    1 juli 1959 t. v. vara, Lundgren vattenrättsdomare och de övriga vattenrättsing. vid Österbygdens vattendomstol;
    23 juli 1959 förordnat e. vattenrättssekr. vid Mellanbygdens vattendomstol Arne Hennberg till vattenrättssekr. vid samma vattendomstol fr. o. m. 1 aug. 1959 t. v. under 3 år;
    25 sept. 1959 förordnat adj.led. i vattenöverdomstolen Gustaf Knös att 1 okt. 1959—30 juni 1960 vara vattenrättsdom. vid Mellanbygdens vattendomstol;
    s. d. förordnat vattenrättssekr. vid Västerbygdens vattendomstol Einar Weiss att fr. o. m. 1 okt. 1959 t. v. så länge bitr. vattenrättsdom. L. Delin innehar förordnande ss. rev.sekr. uppehålla dennes tjänst ss. bitr. vattenrättsdom. vid vattendomstolen;
    s. d. förordnat bitr. vattenrättssekr. vid Övre Norrbygdens vattendomstol Sven Bolte till vattenrättssekr. vid samma vattendomstol fr. o. m. 1 okt. 1959 t. v. under 3 år.