HÅKAN NIAL. Banksekretessen. En rättslig undersökning. Andra uppl. Sthm 1959. 53 s. Kr. 4,00. — Skrifter, utgivna av Svenska bankföreningen. 78.
    Första upplagan av professor NIALS skrift utkom 1946 (anmäld i SvJT 1947 s. 118). Arbetet fyllde ett påtagligt behov, eftersom viss tveksamhet sedan länge förelegat beträffande den rätta tillämpningen av banklagstiftningens gamla sekretessregel. Denna, som i stort sett är av samma lydelse i banklagen, sparbankslagen och författningen rörande jordbrukskasserörelsen, utsäger att den enskildes förhållande till bankinrättning ej må i oträngt mål yppas. Närmast var det bestämningen »i oträngt mål» som skapade behov av klarlägganden och preciseringar. Nials skrift tillhandahöll härvidlag all önskvärd vägledning och kom därmed att utöva ett avgörande inflytande på bankpraxis i hithörande frågor.
    Den andra upplagan har sitt innehåll omarbetat med hänsyn till sådan ny lagstiftning efter 1946 som berör ämnesområdet — såsom exempel behöver här bara antydas att åtskilliga regler rörande upplysningsskyldighet uti

698 LITTERATURNOTISER1956 års taxeringsförordning ha betydelsefulla återverkningar på banksekretessens räckvidd. I fråga om klarhet och överskådlighet överträffas om möjligt den tidigare upplagan av den nu föreliggande framställningen.
    Vill man vara petnoga, kan man anmärka på att hänvisningen å s. 21 till 43 § 4 mom. taxeringsförordningen rätteligen torde böra avse paragrafens 3 mom.

P. W.