Nordiskt offentligrättsligt seminarium på Biskops Arnö. Med hjälp av medel, som ställts till förfogande av f. d. riksmarskalken Birger Ekeberg ur en av denne disponerad fond, anordnade föreningen Norden d. 6—11 sept. 1959 ett seminarium i offentlig rätt på föreningens institut Biskops Arnö utanför Stockholm. Deltagarna, sammanlagt 17, hade utsetts av föreningen Norden i samråd med Nordiska administrativa förbundets lokalavdelningar, från Danmark professor Paul Andersen, professor Bent Christensen, byrettsdommer Inger Margrethe Pedersen och direktör Bent Wellejus, från Finland professor Walter Palme, lagstiftningsrådet Erkki Rankama, förvaltningsrådet Torsten Törnblom och byråchefen, vicehäradshövding Jaakko Uotila, från Norge høyesterettsdommer Trygve Bendiksby, professor T. Eckhoff, byråsjef Audvar Os och forskningsstipendiat Ingeborg Wilberg samt från Sverigeprofessor emeritus Nils Herlitz, fil. lic. F. Kaijser, docent Gustaf Petrén, byråchef S.-H. Ryman och kammarrättsfiskalen Bertil Wennergren.
    Den drivande kraften vid seminariets anordnande har varit prof. Nils Herlitz, vilken planlagt sammankomsten. Denna var upplagd som en diskussion kring tillhopa fem rättsfall. Två hade hämtats från Sverige och ett från ett vart av övriga tre länder. Dessa hade utvalts så, att de skulle belysa viktiga administrativ-rättsliga problemställningar i vederbörande land. Valet hade träffats icke endast med hänsyn till den speciella rättsfråga, som varit uppe till avgörande i rättsfallet, utan därvid hade även beaktats, att rättsfallet skulle vara allmänt upplysande om offentligrättsliga spörsmål i landet. Rättsfallen hänförde sig till följande ämnen — återgivna i den ordning i vilken de behandlades:
    RÅ 1958 ref. 32: Fråga om kommuns rätt att besluta om viss stridsåtgärd mot sina anställda; därvid uppkommande frågor om kommunalbesvärens tillämpningsområde.
    Högsta förvaltningsdomstolens årsbok 1954 meddelande 55: Fråga om tjänstemannaorganisations rätt att förhandla med finansministeriet i ärende rörande regeringens förslag om minskning av antalet statstjänstemän; därvid uppkommande spörsmål om tjänstemannaorganisations besvärs- och förhandlingsrätt samt förvaltningsdomstols möjligheter att effektivt förverkliga skyndsamhetskravet i förfarandet.

708 NORDISKT OCH INTERNATIONELLT    UfR 1939 s. 87 H och 1942 s. 273 H: Äro domstolarnas avgörande förpliktande för förvaltningen? Fråga om det offentligas skadeståndsskyldighet.
    NJA I 1950 s. 333: Fråga om allmän domstols rätt att ingå på prövning av förvaltningsorgans avgörande (»Lifacomålet»).
    Norsk Retstidende 1955, s. 1162: Spörsmål om domstolsprövning av ett beslut av samfärdseldepartementet, varigenom departementet såsom besvärsinstans godkänt en samfärdselnämnds vägran att lämna tillstånd till drosktrafik.
    Diskussionen kring varje rättsfall, som inleddes med referat från ett vart av de fyra deltagande länderna, fördes med stor intensitet och gav deltagarna goda inblickar i de skilda ländernas offentliga rätt. Icke minst intressant var den ingående kritiska prövning, för vilken de föreliggande nordiska förslagen till lagstiftning om det offentligas skadeståndsansvar blevo föremål.
    Vid seminariets slut tillsattes en nämnd bestående av en representant från varje land under ordförandeskap av prof. Eckhoff med uppgift att vid lämplig tidpunkt ånyo arrangera ett seminarium av liknande slag.

G. P.