Nordiskt lagsamarbete. De av K. M:t utsedda särskilda delegerade, vilka ha haft i uppdrag att i samråd med delegerade för de övriga nordiska länderna verka för främjande av nordiskt samarbete på lagstiftningens område, ha nu slutfört sin verksamhet. Rörande framläggandet av det s. k. 1946 års nordiska lagstiftningsprogram och inrättandet av den i samband därmed beslutade fasta organisationen av det nordiska lagsamarbetet — vilken innebar att för programmets fullföljande särskilda delegerade tillsattes i de nordiska länderna, något som för Sveriges del skedde d. 26 sept. 1947 — har organisationens svenske tillskyndare, presidenten Herman Zetterberg i egenskap av dåvarande justitieminister, lämnat en ingående redogörelse i SvJT 1947 s. 561. Sedan det ursprungliga programmet numera i väsentliga delar fullföljts samt det nordiska lagsamarbetet jämväl i övrigt erhållit önskvärd stabilitet (jfr SvJT senast 1958 s. 477), överenskoms vid det nordiska justitieministermötet i Stockholm i juni 1959, att de delegerades verksamhet skulle upphöra samt att de på de delegerade hittills ankommande uppgifterna skulle ombesörjas inom vederbörande departement och ministerier ävensom vid regelbundet återkommande justitieministermöten.
    Svenska delegater ha sedan organisationens tillkomst varit f. d. riksmarskalken Birger Ekeberg och justitierådet Gösta Walin. I övrigt ha under de nära tolv år som gått — i egenskap av delegater eller sekreterare — varit på svensk sida till organisationen knutna justitierådet Sven Edling, presidenten Björn Kjellin, statssekreteraren Per Bergsten och hovrättsrådet Sara Falk. De två sistnämnda ha, samtidigt med att organisationen upphört d. 1 juli 1959, utsetts att i egenskap av kontaktman resp. sekreterare åt denne i fortsättningen verka för det nordiska samarbetet på lagstiftningens område (se SvJT 1959 s. 556). S. F.

 

    Aarhus Universitet. Lektor ved Københavns Universitet, dr. jur. Poul Meyer er fra 1. maj 1959 ansat som professor ved Aarhus Universitet i statskundskab med hovedvægten på politiske institutioner og samfundets politiske struktur.
    Professor Meyer er født 1916 og juridisk kandidat 1941. Siden 1942 har hanvirket i landbrugsministeriet og siden 1952 tillige som lektor i retsvidenskabved Københavns Universitet. I 1949 erhvervede han doktorgraden for afhandlingen »Danske Bvlag» og har desuden bl. a. udgivet »Dansk Foreningsret», »Ejendomsretten i Støbeskeen» og »Administrative Organization».

Hv.