NORDISKT OCH INTERNATIONELLT 709Københavns Universitet. Dr. jur. Knud Waaben, der i nogle år har været konstitueret professor i strafferet ved Københavns Universitet (se SvJT 1956 s. 370), er fra 1. april 1959 udnævnt til ekstraordinær professor i retsvidenskab sammesteds. Hv.

 

    Danmarks Højesteret. Højesteretsdommer, dr. phil. Victor Hansen fyldte den 29. august 1959 70 år og forlod dermed Højesteret, hvor han har haftsæde siden 1941.
    Til dommer i Højesteret er udnævnt landsdommer H. A. Sørensen, der erfødt 1908. Efter at have taget juridisk embedseksamen i 1933 blev han ansat i justitsministeriet. I 1946 udnævntes han til dommer i Københavns Byret og i 1953 til dommer i Østre Landsret. Hv.

 

    Københavns Byret. Med udgangen af august 1959 forlod retspræsident Jørgen Jensen efter at være fyldt 70 år Københavns Byret, hvis præsident han havde været siden 1945, og efterfulgtes af landsdommer Erik Broger.
    Den nye byretspræsident er født 1905 og blev juridisk kandidat 1929. Efter en kort tids tjeneste i justitsministeriet blev han ansat i indenrigsministeriet, som han i 1943 forlod for at blive dommer i Københavns Byret. I 1952 udnævntes han til dommer i Østre Landsret. Hv.

 

    Danmarks Juristforbund afholdt sit årsmøde den 30. maj 1959 i Odense. Formanden, amtmand V. Wedell-Wedellsborg, aflagde beretning, hvoraf fremgik, at forbundets medlemstal nu er steget til 4 563.
    Af de af bestyrelsen behandlede sager nævnte formanden den nyliggen nemførte reform af de danske domssamlinger. Fra 1. januar 1959 er Juristens domssamling, Højesteretstidende og Vestre Landsrets Tidende gået ind, og samtidig er Ugeskrift for Retsvæsen, der fremtidig udgives af G. E. C. Gads Forlag i samarbejde med Danmarks Juristforbund, blevet udvidet og opsætningen moderniseret, således at det nye tospaltede format rummer ca. 50 % mere stof pr. side end det hidtidige. Ugeskriftets domssamling omfatter nu praktisk talt alle højesteretsafgørelser, et fyldigere udvalg af landsretternes og Sø- og Handelsrettens domme samt — een gang om året — et resumé af principielle og vigtige underretsafgørelser. Domssamlingens noteapparat bliver udbygget. Der er oprettet et kuratel på fire medlemmer, som vælger redaktørerne af domssamlingen og er rådgivende med hensyn til redaktionen. Endvidere gennemgår kuratelet hvert år ugeskriftets regnskabog aflægger beretning herom till Gads Forlag og Juristforbundet. Medlemmer af kuratelet er højesteretssagfører Bay Erichsen, professor v. Eyben, professor Stig Iuul og civildommer Harald Petersen, der repræsenterer henholdsvis Advokatrådet, Juristforbundet, G. E. C. Gads Fond og Dommerforeningen. Ugeskriftets litterære afdeling fortsætter uændret.
    Juristforbundet har i øvrigt i årets løb beskæftiget sig med forskellige lønspørgsmål.
    På årsmødet genvalgtes forbundets formand for en 3-årig periode, og til bestyrelsen genvalgtes for samme periode amtsrådssekretær A. J. Bach, retspræsident C. Bang, professor v. Eyben, professor A. Vinding Kruse og landsdommer Roepstorff. Hv.

 

    Juridisk Forening i København har i sæsonen 1958—59 haft følgende foredrag: Professor Poul Andersen har talt om »Nordisk lovgivning om statens.og kommuners erstatningsansvar» og professor Stig Jørgensen om »Nogle praktiske årsags- og adækvansproblemer vedrørende personskadeerstatning».

710 NORDISKT OCH INTERNATIONELLTEndvidere har professor Ragnar Bergendal, Lund, holdt foredrag om »Brottsbegreppet förr och nu» og retsformand P. Herler om »Landsskatteretten». Højesteretssagfører G. L. Christrup har indledt en diskussion angående betænkningen om erstatning for skade forvoldt af motorkøretøjer, og sæsonen sluttede med et foredrag af finansminister Viggo Kampmann, der fremførte »Betragtninger over den nye tjenestemandslov».
    Foreningens formand er professor O. A. Borum. Dens sekretær og kassererer højesteretssagfører Niels Klerk. Ho.