Den Norske Dommerforening hadde årsmøte i Oslo 15. sept. 1958. På møtet ble holdt foredrag av professor, dr. jur. Carl Jacob Arnholm om »Gjenlevende ektefelles stilling på skifte og i uskifte». Som formann ble gjenvalgt høyesterettsdommer Axel Heiberg. Sekretær var i 1958 byrettsdommer Carl Bretteville, Oslo. J. T. B.

 

    Norsk Seksjon av Den Internationale Juristkommisjon holdt årsmøte 15. sept.1958. Formann i seksjonen var nevnte år fortsatt høyesterettsadvokat Chr.Stray, Arendal. Seksjonen hadde i juli 1959 29 medlemmer. J. T. B.

 

    Norsk Forening for International Rett (Norsk Avdeling av International Law Association) holdt generalforsamling 10. mars 1958. Som formann ble gjenvalgt høyesterettsadvokat Ole Torleif Røed. Som sekretær fortsatte overrettssakfører Evald Rygh, Oslo. Ifølge Årsberetning 1958/59 av 3. mars 1959 bledet i 1958 holdt tre foreningsmøter, hvorav ett i fellesskap med Norsk Forening for Luftrett og ett i fellesskap med Den Norske Sjøretts-Forening. På disse møtene ble holdt foredrag av henholdsvis professor Frede Castberg (»Norges nøytralitet fra september 1939 til 9. april 1940»), professor O. Riese (»International-privatrechtliche Fragen auf dem Gebiete des Luftrechts») og høyesterettsadvokat Ole Torleif Røed (»Flags of convenience. Noen rettslige betraktninger»). Ifølge årsberetningen har foreningen 73 personlige medlemmer og 19 selskapsmedlemmer. J. T. B.

 

    Den Norske Sjøretts-Forening, Avdeling av Comité Maritime International, hadde ved utgangen av 1958 328 personlige medlemmer og 67 selskapsmedlemmer. I løpet av nevnte år hadde foreningen 3 møter. På det første av disse holdt dispasjør Kaj Pineus foredrag om den nye svenske sjøforsikringsplan. På det annet, som holdtes for å diskuttere aktuelle spørsmål i det pågående arbeid med revisjon av sjøloven, innledet høyesterettsadvokat Alex Rein og ekspedisjonssjef Carl Stabel angående spørsmålet om sjøforklaringer, foreningens sekretær angående spørsmålet om å innarbeide konnossementsloven i sjøloven, og foreningens formann angående spørsmålet om fordeling av bergelønn. På det tredje møte, som holdtes i fellesskap med Norsk Forening for International Rett, holdt høyesterettsadvokat Ole Torleif Røed foredrag om »Flags of convenience. Noen rettslige betraktninger». — »Arkiv for Sjørett» utkom i 1958 med hefte 3 av bind 3 og hefte 2 av bind 4. Redaktør var fortsatt professor, dr. jur. Sjur Brækhus. — Formann og sekretær i foreningen i 1958 var henholdsvis professor Brækhus og høyesterettsadvokat Per Gram,Oslo. J. T. B.