Tysk-skandinaviska juristdagar. Juridiska fakulteten vid Kiel-universitetet anordnade d. 20—26 juli som ett led i strävan för ett ökat utbyte mellan juris studerande från olika länder en folkrättskonferens förlagd till Gränsakademien Sankelmark vid Flensburg. Deltagare var, förutom nedannämnda föreläsare, 55 juris studerande från Tyskland, Danmark, Norge, Finland och Sverige. Prof. Eberhardt Menzel, Kiel, föreläste över ämnet »Atombombe und Völkerrecht», prof. Max Sörensen, Aarhus, om »Der internationale Schutz derMenschenrechte», prof. Edvard Hambro, Bergen, talade om »Rechtsproblemedes Asylrechts», prof. Krüger, Hamburg, besvarade genom en föreläsning frågan »Ist eine Konföderation zwischen zwel Staaten mit unterschiedlicher Rechts- oder Wirtschaftsordnung möglich?» Prof. Bo Palmgren, Helsingfors, avgav berättelse över den internationella juristkongressen 1959 i New Delhi, (jfr ovan s. 541) och prof. Hilding Eek, Stockholm, höll en föreläsning över ämnet »Swedish foreign policy in the present time». Samtliga föreläsningar åtföljdes av animerade diskussioner.
    Arrangemangen var förträffliga och de tyska värdarna har all ära av denna juristvecka, vilken gav tillfälle till såväl givande tankeutbyte som behaglig rekreation i en stimulerande miljö.

H. P.

 

    Fjärde internationella kriminologikongressen. Société Internationale de Criminologie skall hålla sin fjärde internationella kongress i Haag d. 4—10 sept. 1960. Förhandlingsämnet blir »Det kriminella beteendets psykopatologiska aspekter». Förutom ett antal föredrag i ämnet upptager det preliminära programmet förhandlingar uppdelade på tre sektioner med uppgift att diskutera: Prognos och behandling, vissa speciella frågor samt forskningen på området. Bland generalrapportörerna märkas från Norden doc. K. O. Christiansen i Köpenhamn och fångvårdsdirektör Gunnar Marnell å Hall. Prof. Thorsten Sellin, Philadelphia, skall presidera vid plenarmötena. Officiella kongresspråk bli engelska och franska. Utflykter för besök vid institutioner anordnas såväl under kongressen som före densamma men efter avslutandet av FN:s andra världskongress för förebyggande av brott och behandling av brottslingar, vilken skall hållas i London d. 8—20 aug. (jfr ovan). För att lättare kunna uppskatta antalet deltagare i Haagkongressen uppmanar dennas ledning dem som önska deltaga att, utan förbindelse, snarast anmäla detta till kongressens sekretariat: 14, Burgemeester de Monchyplein, Haag.

I. S.

 

    NJM i Reykjavik 1960 — se notis på omslagets 3:e sida. Anmälningsblankett medföljer h 1/1960.