Regeringsformens 150-årsjubileum högtidlighållet
    1809 års regeringsform är i dag den äldsta gällande skrivna författningen i Europa. I hela världen torde den i ålder överträffas endast av Förenta Staternas författning av år 1787. Minnet av regeringsformens tillkomst har under året firats i skilda sammanhang. Jubileumsprogrammet har utarbetats och genomförts av en av riksgäldsfullmäktige på uppdrag av riksdagen tillsatt kommitté, vars ordförande varit numera avlidne talmannen i första kammaren John Bergvall. Redan i kommitténs sammansättning återspeglas en bärande tanke vid regeringsformens tillkomst. I kommittén var sålunda representerade den lagstiftande makten genom, förutom talmannen Bergvall, talmannen i andra kammaren Patrik Svensson, den styrandemakten genom statsrådet och chefen för justitiedepartementet Ingvar Lindell samt den dömande makten genom presidenten i Svea hovrätt Herman Zetterberg. Ledamot av kommittén har därjämte varit överståthållaren Johan Hagander, vilken såsom ordförande i bestyrelsen för Svenska flaggans dag svarat för bl. a. kontakten med bestyrelsen. Som sekreterare åt kommittén har fungerat första kammarens sekreterare, hovrättsassessorn K.-G. Lindelöw.
    Det var d. 6 juni 1809 som riksföreståndaren hertig Carl godtog den av riksdagens konstitutionsutskott på kort tid utarbetade regeringsformen samt besteg tronen, och samma dag är regeringsformen daterad. 150-årsdagen högtidlighölls nu på skilda håll i landet i samband med firandet av Svenska flaggans dag. Genom anknytningen till de traditionella flaggfesterna ville kommittén söka om möjligt hos en större allmänhet aktualisera tanken på grundlagarna som en viktig förutsättning för vårt samhälles bestånd och lugna utveckling. På ett mycket stort antal orter berördes också vid firandet av Svenska flaggans dag regeringsformens tillkomst och dess betydelse för vårt demokratiska statsskick.
    Den långa tid regeringsformen bestått har ej blott sett partiväsendet utvecklas och parlamentarismen genomföras. Revolutionerande nyheter har under 150-årsperioden inträffat även på teknikens och samhällsstrukturensområde. Ett modernt organisationsväsende har växt fram och skapat nya maktcentra, konkurrerande också med de politiska partierna och riksdagen. Samtidigt har pressen nått en väldig utveckling och även den blivit en maktfaktor i samhället. Vid den högtidssammankomst, varmed jubileumsfirandet d. 30 maj inleddes i rikssalen på kungl. slottet i Stockholm, beaktades denna vid sidan av regeringsformen skedda utveckling. I slottet samlades sålunda ej blott Konung och regering jämte höga ämbetsmän i förvaltningen, riksdagens ledamöter och företrädare för domarmakten utan också ett stort antal särskilt inbjudna representanter för näringslivet och organisationsväsendet samt pressen. Kommittén hade eftersträvat att utan åsidosättande av vördnaden för de ålderdomliga och för sitt tillfälle anpassade former, vari riksdagen varje år öppnas i rikssalen, skapa en enkel fest i demokratiska former. En representativ samling, företrädande det

716 NOTISERsvenska samhället i dess olika funktioner, lyssnade nu i vardagsdräkt tillsammans med representanter för de nordiska grannländerna till anföranden av talmannen Bergvall, statsministern Erlander och Hans Majestät Konungen. I hyllningarna för regeringsformen deltog också de som tagit arv efter 1809 års män, ledamöterna av 1955 års författningsutredning. Genomradio och TV förmedlades till det svenska folket Konungens klara bekännelse till det parlamentariska statsskicket och hans erinran om RF § 16 som grundvalen för den medborgerliga friheten och det personliga rättsskyddet. Talen vid sammankomsten, där även kungl. hovkapellet under ledning av förste hovkapellmästaren Sixten Ehrling samt operachefen Set Svanholm medverkade, föreligger nu i tryck.
    På kvällen d. 30 maj gav Deras Majestäter Konungen och Drottningen å Drottningholms slott supé för regering och riksdag och samtliga till högtidssammankomsten i rikssalen inbjudna gäster. För sommarkvällens nyutspruckna grönska och blänkande Mälarvatten inramade en minnesvärd festlighet, inledd med att ett tiotal bussar och hundratals bilar, som förde kvällens gäster till slottet, gjorde en rundtur i parken, innan de 850 högtidsklädda de filerade uppför trappan och personligen hälsades av värdparet.
    D. 6 juni öppnades i närvaro av Konungen och Drottningen samt ett stort antal vernissagegäster i sammanbindningsbanan i riksdagshuset en minnesutställning, Regeringsformen 150 år. Den omfattade en betydande samling porträtt och urkunder med anknytning såväl till regeringsformen som dess föregångare i svensk historia ända från medeltiden och skildrade därjämte i bild och text instruktivt och roande vårt statsskicks utvecklingfram till våra dagar. Utställningen, som sammanställts av chefen för kungl. livrustkammaren dr Brynolf Hellner, besöktes bl. a. av åtskilliga skolklasser från skilda delar av landet på skolresa till Stockholm och av i det närmaste 2 000 elever från omkring 60 olika skolor i Stockholm. Under hösten 1959 och under år 1960 kommer utställningen att visas i en rad olika städer i landet.
    Till jubiléet utgavs i 500 000 exemplar ett särskilt jubileumsmynt om 5kr. i silver. Det upptar på ena sidan Konungens bild och på andra sidanen gruppbild, föreställande representanter för de fyra stånden i tidstypiska dräkter samt den från ingressen till regeringsformen hämtade devisen »Svenska folkets lagbundna frihet».
    Jubileumskommittén hade funnit det angeläget att jubiléet uppmärksammades i skolorna. Samråd hade därför sökts med skolöverstyrelsen, som riktade en uppmaning till skolcheferna att högtidlighålla jubiléet på förmiddagen d. 30 maj och att ge eleverna ledigt från skolan under eftermiddagen. Därjämte anmodades skolorna att deltaga i firandet av Svenska flaggans dag. Till lärarnas tjänst vid förberedelser av lektioner om regeringsformens tillkomst och statsskickets utveckling utsände kommittén till skolorna i landet en PM med data kring regeringsformens tillkomst, utarbetad av professorn i statskunskap vid Lunds universitet Nils Stjernquist. Under hösten har vidare givits ett särskilt skolradioprogram kring grundlagarna. Radio och TV uppmärksammade för övrigt jubiléet även med ett par särskilda program, belysande regeringsformens tillkomst och statsskickets utveckling.
    I denna tidskrift har tidigare (s. 538) av docenten Gustaf Petrén anmälts

NOTISER 717följande, genom jubileumskommitténs försorg utgivna tre skrifter: 1) Regeringsformen 1809—1959, 2) 1809 års Regeringsform. Minnesskrift till 150 årsdagen den 6 juni 1959 samt 3) Regeringsformen. 150-årsminnet.
    Ovan har ytterligare berörts dessa två skrifter:
    Tal vid Regeringsformens 150-årsjubileum. Tal av Hans Majestät Konungen, statsministern Tage Erlander och talmannen John Bergvall vid minneshögtidligheten i rikssalen å Stockholms slott den 30 maj 1959 i anledning av regeringsformens 150-årsjubileum;
    Nils Stjernquist, Regeringsformen. Några data kring dess tillkomst.

K.-G. L.