Nytt tingshus i Skara. D. 12 sept. 1958 invigdes i Skara ett nytt tingshus för Skarabygdens domsaga. Invigningen inleddes med högtidsgudstjänst i Domkyrkan, varvid domprosten Nils Karlström predikade och förrättadealtartjänst. I tingssalen hälsades de närvarande välkomna av tingshusstyrelsens ordförande, landsfiskalen Henrik Blomberg, varefter byggnadskommitténs ordf., häradshövdingen Gustaf Eksell, lämnade en redogörelse för tingshusets tillkomst. Invigningstalet hölls av statsrådet Ingvar Lindell. Sedan därefter gåvor överlämnats, av häradsnämnden en förnämlig ordförandeklubba i ebenholz med silverbeslag, avbildande häradsvapnen, och fränstadens advokater en vacker Rörstrandsurna, visades lokalerna för de inbjudna, bland vilka märktes landshövdingen Bertil Fallenius, hovrättspresidenten Joël Laurin, domsagans förutvarande häradshövding, häradshövding P. G. Lindström, länets häradshövdingar, representanter för domsagans kommuner m. fl., tillsammans ett 90-tal. För dessa gavs efter invigningen middag på Stadshotellet.
    Det nya tingshuset har uppförts efter ritningar av arkitekten SAR DrottGyllenberg, Skara. Det har blivit förlagt i ett centralt parkområde, omgivetav gamla, traditionsrika byggnader. Då hushöjden med hänsyn till miljön

NOTISER 719måste hållas låg, har tingshuset uppdelats i två byggnadskroppar, lagda i vinkel. I den ena vinkelbyggnaden har tingssalen inrymts jämte överläggningsrum, rum för nämnd, åklagare och advokater samt en hall, den senare prydd med i keramik gjorda avbildningar av häradsvapnen. På fondväggen i tingssalen har utförts en målning av konstnären Bengt Winberg, Skara. I den andra vinkelbyggnaden har inrymts kansli samt bostäder åt notarier och vaktmästare.

G. E-ll