Statens råd för samhällsforskning (rättsvetenskapliga sektionen) har vid sammanträden d. 12 maj 1959 och d. 11 nov. 1959 utdelat anslag på tillhopa 71 140 resp. 34 165 kr. Rådet har vidare vid sammanträde d. 29 okt. 1959 anslagit 30 000 kr. till kriminologisk forskning.

S. R.

 

    Efterutbildningskurs för domstolsjurister. En efterutbildningskurs för domare, åklagare och advokater anordnades av justitiedepartementet d. 22—d. 29 sept. i Malmö. Kursen var den 17 :e i ordningen sedan 1949 (jfr SvJT 1950 s. 1016, 1953 s. 60 och 445, 1954 s. 559, 1955 s. 668, 1956 s. 667 och 1957 s. 604) och bevistades av ett 50-tal domstolsjurister. Kursledare var presidenten Björn Kjellin. Programmet var i stort sett upplagt på samma sätt som vid tidigare kurser med växelvis föreläsningar i kriminologi, kriminalpolitiska ämnen, rättspsykiatri och socialvård och studiebesök vid anstalter och skolor. Bland nya inslag i programmet märktes föreläsningar av prof. Arne Trankell om Psykologens roll i rättsskipningen, av kanslirådet Gustaf Persson om Brottsutveckling och polisväsende, av förste kriminalassistenten Bertil Ljung om Socialpolisarbetet i Malmö samt av assessor Sven Larsson om Rättsvårdens företrädare i brottsklientelets ögon. Kursen följdes under en dag av några danska jurister, bl. a. rigsadvokat H. Olafsson och praesident E. Andersen. Denna dag avslutades med ett samkväm, varunder diskuterades Brottsutveckling hos ungdom i Danmark och Sverige efter inledande föredrag av docent Karl O. Christiansen, Köpenhamn.
    Studiebesök gjordes vid fångkolonien Tygelsjö, fångvårdsanstalten å Berga (f. d. K 2), Hälsingborg, Råby yrkesskola, Lund, ungdomsanstalten Hildero, Asmundtorp, S :t Lars sjukhus, Lund, samt psykopatanstalterna vid Herstedvester och statsfängelset i Vridsløselille i Danmark.
    Kursdeltagarna visades gästfrihet av Malmö stad, som första dagen inbjudit till middag i Riddarsalen å Malmöhus slott, samt av direktoratet for fængselsvæsenet vid en lunch under besöket i Danmark.

O. Hg

 

    Juridiska föreningen i Lund. Verksamheten vid Juridiska föreningen i Lund har under år 1958 liksom tidigare bestått i anordnande av föredrag och juristutbyten. Sålunda har t. ex. f. d. hovrättsrådet Bengt Lassen hållit ett föredrag betitlat »Juristens vedermödor» och generaldirektör E. Bexelius informerat om ungdomsbrottsligheten. Efter en introduktionsföreläsning om straffverkställighet och straffanstaltsorganisation av fängelsedirektör Svensson företogs en tvådagars exkursion till olika straffverkställighetsanstalter i Skåne. Som avslutning på denna utflykt arrangerades en diskussions- och frågeafton under medverkan av bl. a. direktör Svensson, prof. Hans Thornstedt samt doc. Bo Gerle.
    I nyssnämnda utflykt deltog tvenne finska juris studerande såsom representanter för de båda juristföreningarna i Helsingfors, Codex och Pykälä. Juridiska föreningen i Lund har å sin sida varit representerad vid Pykäläs och Codex' respektive årsfester. Vidare medverkade fyra delegater från föreningen i den nordiska studentjuriststämman i Danmark sommaren 1958.
    Ordf. i föreningen är doc. Ulf Persson och sekr. jur. stud. Göran Ravnsborg.

724 NOTISER    Föreningen Sveriges landsfiskaler har firat sitt 60-årsjubileum vid en middag å Grand Hotel i Stockholm d. 15 sept. 1959 med bl. a. inrikesministern och riksåklagaren som gäster. I samband med jubileet avhöll föreningen årsmöte d. 16 sept. Till ordf. i styrelsen omvaldes landsfiskalen Lars Waesterberg, Nacka. Styrelsen består i övrigt av landsfiskalerna F. S. Thorelli, Skellefteå, v. ordf., Henrik Blomberg, Kvänum, och Erik Lindgren, Vadstena, e. o. landsfiskalen Arne Lindberg, Huddinge, sekr., samt landsfiskalsassistenten Sigurd Dencker, Hörby. Antalet medlemmar i föreningen uppgår till 520.