KARL LARENZ. Lehrbuch des Schuldrechts. Bd II. Besonderer Teil. 3. uppl. München     u. Berlin 1959. C. H. Beck. 440 s. (inkl. sak och lagrumsregister). Dm. 22,50.

   Tredje upplagan av förevarande arbete (jfr SvJT 1957 s. 481) är avsevärt utvidgad. Bland annat har framställningen av den utomobligatoriska skadeståndsrätten utökats, särskilt med en del teoretiska utläggningar som erinra om vad som utvecklats inom ramen för den s. k. nordiska rättsstridighetsläran. Och till kapitlen om avbetalningsköp har fogats en icke ointressant redogörelse för de med bankfinansiering av sådant köp sammanhängande rättsförhållandena.
    Arbetet har många förtjänster som handbok betraktat. Även svåra ämnen synas behandlade med påfallande klarhet. Som exempel må nämnas det givande avsnittet s. 260 ff. om hur man skall komma tillrätta med de fall, då ett bolag bildats och fungerat i rättslivet trots att bolagsavtalet på någon grund är ogiltigt (läran om det »faktiska» bolaget). Både i tysk rättspraxis och tysk doktrin har man kommit underfund med att det helt enkelt är ogörligt att här utan vidare till-

 

120 ANM. AV KARL LARENZ: LEHRBUCH DES SCHULDRECHTSlämpa, med verkan »ex tunc», allmänna ogiltighetsprinciper. En vittgående »giltighetsbehandling» är nödvändig, och detta ej blott i förhållande till tredje man utan även bolagsmännen emellan. (Huruvida man i svensk rättstillämpning nått fram till sådan insikt är ovisst, se NJA 1953 s. 99). Men hur närmare bestämt gränsen mellan giltighet och ogiltighet härvidlag skall dragas är givetvis i vissa hänseenden omtvistligt. Förf.:s uttalanden i den delen äro av stort intresse och värde.

Hjalmar Karlgren