U p p s a t s e r  i  f ö r s ä k r i n g s r ä t t  o c h  s k a d e s t å n d s r ä t t.  Utg. av                               Försäkringsaktiebolaget Skandias 100-årsstiftelse och Liv-Skandias 100-årsstiftelse. Sthm             1959. Skandiaförsäkringar. 82 s.

    Försäkringsaktiebolaget Skandias 100-årsstiftelse och Liv-Skandias 100-årsstiftelse, vilka tillkommo år 1955 i anledning av bolagens 100-årsjubileum, ställde år 1957 ett belopp till förfogande att utdelas som belöningar för seminariearbeten av juris studerande i försäkringsrätt och skadeståndsrätt. Beloppet fördelas av en jury, bestående av verkställande direktören i Skandiakoncernen Bengt Petri, justitierådet Nils Beckman, professor Jan Hellner och chefombudsmannen Ebbe Jacobsson. Förslag om belöning kan väckas av vederbörande ämneslärare vid juridiska fakulteterna i Uppsala, Lund och Stockholm.
    Stiftelserna ha ansett, att åtminstone vissa av de belönade uppsatserna förtjäna att publiceras. Det nu utgivna första häftet innehåller tre uppsatser, som skrivits av juris studerande vid Stockholms högskola. ULF BERNITZ har skrivit Något om värdeminskningsavdrag vid beräkning av försäkringsersättning för skadat gods, JOEL FORSBERG Om ersättning för skada av hund och BENGT LINDVALL Om fastighetsägares ansvar för skador förorsakade genom från fastighet nedfallande snö och is. Uppsatserna kunna vara av praktiskt intresse bl. a. därför att författarna gjort sammanställningar av rättsfall och juridisk litteratur på området.

N. B.

CARL ERIK KNOELLINGER. Fackföreningar och arbetsmarknad i Finland. Sthm 1959.
    Natur och   Kultur. 315 s. Kr. 18,50.

    Detta arbete av nationalekonomen prof. KNOELLINGER ger en klar och instruktiv utredning om arbetsmarknadsförhållandena i Finland, sedda mot den historiska bakgrunden och i nordiskt perspektiv. De institutionella förhållandena, organisationsbildning, lagstiftning o. d., är i stort sett av nordiskt snitt. Men problematiken har delvis varit en annan. Splittringen inom arbetarrörelsen, främst till följd av det starka kommunistiska inflytandet, har satt sin prägel på utvecklingen. Kollektivavtalssystemet fick sitt verkliga genombrott först på 1940-talet, ehuru en lag om kollektivavtal genomfördes redan 1924, och fortfarande är fackföreningsrörelsen numerärt relativt svag. Arbetarna har främst litat till den politiska vägen för genomförandet av sina syften.

A. A.

ROBERT TRAVER. Mordets anatomi. Vänersborg 1959. Forum. 347 s. Kr. 24,50, 
    inb. 28,50.

    Denna bok handlar om en amerikansk rättegång, i vilken en ung officerär åtalad för mord på en barägare som påstås ha våldtagit officerens hustru. Förf. lär själv ha verkat såsom advokat och allmän åklagare och även varit

 

LITTERATURNOTISER 121domare. Han bör därför ha ingående kännedom om amerikanskt rättegångsväsende. Häri ger också boken intressanta och för svensk läsare mången gång förvånande inblickar. Boken är mycket läsvärd även därigenom att spänningen hela tiden hålles vid makt, både när officerens försvarare — som är bokens huvudperson — skildrar sina förberedelser för rättegången och när, sedan denna inletts, åklagarsidans och försvarets tvekamp äger rum inför juryn, bl. a. i samband med förhören och motförhören av vittnena.                            

B. H.