E v e r y m a n ' s  U n i t e d  N a t i o n s.  Sixth Ed. New York 1959. United Nations Office of Public Information. 624 s. $ 3,50.

    Denna FN:s officiella handbok är uppdelad i tre avdelningar. I den första behandlas FN:s och FN-stadgans tillkomst samt FN:s organisation och uppgifter. Den andra avdelningen innehåller en systematiserad redogörelse för verksamheten på skilda områden; avsnittet om juridiska frågor innehåller bl. a. referat av den internationella domstolens beslut och uttalanden i mål och ärenden som kommit under domstolens bedömande. I den tredje avdelningen slutligen behandlas på motsvarande sätt de till FN anslutna specialorganen. I denna avdelning har också intagits FN:s och den internationella domstolens stadgor samt FN:s förklaring år 1948 om de mänskliga rättigheterna. Ett utförligt sakregister avslutar boken.
    Den som önskar någon upplysning rörande FN:s och anslutna organs organisation och verksamhet under perioden 1945—1958 kan påräkna att här snabbt finna vad han söker. Handboken fyller med andra ord väl sin uppgift.

S. R.

 

Ur nordiska tidsskrifter 1959

    Arkiv for Sjørett. B. 3, H. 5. LENNART HAGBERG, The validity of invoice value clauses under the Hague rules, s. 497—519. KNUT S. SELMER, Assurandørens regresskrav i sjøforsikringen, s. 520—548. ERLING SELVIG, Paramount klausulen, s. 549—599.
    Defensor legis. Nr 9—10. SANFRID STAFFANS, Några ord om rättegången i civila sjörättsmål i första instans enligt nordisk rätt, s. 302—324. Nr 11—12. ÅKE ROSCHIER-HOLMBERG, Några synpunkter på tillämpningen av kartellagen,s. 390—404.
    Från departement och nämnder. Nr 21. EINAR MOGÅRD, Skadestånd och försäkring vid atomreaktordrift, s. 423—427. — Nr 24. BO MOLLSTEDT, Avveckling av fideikommissen, s. 493—499.
    Förvaltningsrättslig tidskrift. H. 4. GUSTAF PETRÉN, Om biskops tjänst och ämbete, s. 225—247. GUNNAR TIMELIN, Angående verksmyndigheternas skyldighet att anmäla till åtal, s. 249—252.
    Juristen. Nr 18. THEODOR PETERSEN, Retsledelse, s. 381—393. NIELS CHR. BITSCH, Ægtefællernes bolig ved ophævelse af samlivet, s. 394—400. — Nr 19. FL. TOLSTRUP, Vandløbslovgivningen, s. 405—419. H. SCHAUMBURG, Lovpliktig regres ved skader, forvoldt af motorkøretøjer, s. 420—423. Juridisk litteratur i juli kvartal 1959, s. 437—440. — Nr 20. MAX SØRENSEN, Et nyt forfatningsretligt værk (Alf Ross: Dansk statsforfatningsret I og Statsretlige studier), s.441—457. AXEL H. PEDERSEN, Entreprenørtransporter, s. 457—461. JOHAN LASSEN, Lovkonflikter vedrørende arbejdsaftaler, s. 461—466. — Nr 21. Sv. B. MÜLLER, Statens værneting, s. 477—486. CARL AUDE-HANSEN, Behandlingen af kriminelle under frihedsberøvelse, s. 487—492. FR. THYGESEN, Vinter — og sommerløn ved landbruget, s. 493—494. BØRGE A. NIELSEN, FR. VINDING KRUSE, Bemærkninger i anledning af den foreslåede ændring i tinglysningslovens § 40, s. 495—500.    
    Juristnytt. Nr 16. CARL SVENNEGÅRD, Pressen och rättskipningen, s. 263—264.

 

122 LITTERATURNOTISER    Nordisk Kriminalteknisk Tidskrift. Nr 10. ARNE TRANKELL, Psykologens medverkan på spaningsstadiet, s. 257—270. — Nr 11. ANDR. AULIE, Bruker vi de muligheter som straffeloven gir oss?, s. 281—296.
    Nordisk Administrativt Tidsskrift. H. 2. INGEBORG WILBERG, Bør vi innføre offentlighetsprinsippet i forvaltningen?, s. 121—141. STIG JÄGERSKIÖLD, Statstjänsten i Norge på ny grundval, s. 142—156. REIDAR DANIELSEN, Forslagsvirksomhet i offentlig administrasjon, s. 157—161. H. BAHR, Norske høyesterettsdommer av administrativ interesse, s. 168—205.
    Nordisk Tidsskrift for International Ret og Jus Gentium. Vol. 29. Fasc. 2—3. ROBERTO AGO, Positiv ret og international ret, s. 77—111. GUSTAF PETRÉN, Nordiska rådet, ett egenartat folkrättssubjekt, s. 112—126. J. J. LADOR-LE DERER, Intervention — a historical stocktaking, s. 127—141.
    Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. H. 3. JOHANNES HALVORSEN. Den nye norske fengselslov, s. 187—194. ANDR. AULIE, Bruker vi de muligheter som straffeloven gir oss?, s. 195—216. GERHARD SIMSON, Straff och skyddsåtgärd mot alkoholbrottslingar i dagens Europa, s. 217—230. VILHELM AUBERT och THOMAS MATHIESEN, Rettspsykiatriske erklæringer 1930—1953, s. 231—239. NIELS PAPE, Sygelig stjæletrang hos klimakterielle kvinder, s. 240—253. K. ERIKSSEN, De sovjetiske strafferetts- og straffeprocessreformer, s. 254—267. -—H. 4. VAGN KILDEMOES, Statsfængslet i Vridsløselille 1859—1959, s. 283—383.
    Statistisk tidskrift. Nr 10. Brott som kommit till polisens kännedom 1958,s. 611—637. — Nr 11. Brott som kommit till polisens kännedom, 716—717, 726—727.
    Stud. jur. Nr 6. TORE SANDVIK, Passivitetsspørsmål ved prisovertredelser, s.6—14. — Nr 7. CARSTEN SMITH, Det rettslige verdensbildet, s. 9—17.
    Svensk lantmäteritidskrift. H. 5—6. STEN-ERIK BERGSTRAND, Om den rättsliga regleringen av vattenkraftutbyggnaden, s. 469—475.
    Svensk skattetidning. H. 9. SIGURD RIETZ, Jävsbestämmelserna i taxeringsförordningen: en inadvertens, s. 342—346. CARSTEN WELINDER, Kapitalvinst contra avkastning, s. 352—370.
    Svenska stadsförbundets tidskrift. Nr 18. E. G. WESTMAN, Förhindrar VA-lagen drivandet av kommunala vatten- och avloppsverk?, s. 527—529.
    Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland. H. 5. L. E. TAXELL, Penningvärdet som rättsligt problem, s. 221—245. Bo PALMGREN, Om intressekonflikter mellan konkursförvaltare och konkursbo, s. 260—267.
    Tidsskrift for Rettsvitenskap. H. 4. ARNE NÆSS, En frihetsfilosofi med vitenskapelig forankring?, s. 277—289. B. BERGER, Synspunkter i almeningslæren, s. 290—307. OLAV LID, Bør reglane i §§ 14 og 16 i ektefellelova få tinglysningsmessige konsekvensar?, s. 308—321. HALVAR LECH och NILS BECKMAN, Från Sveriges högsta domstol 1958, s. 322—342. — H. 5. GERHARD HAFSTRÖM, Fä sargar fä, s. 369—391. JØRGEN TROLLE, Om den ægteskabelige formueordnings uforanderlighed, s. 392—398. KARSTEN GAARDER, Fra den norske høyesteretts praksis i 1958, s. 421—442.
    Tidskrift för Sveriges advokatsamfund. H. 5. HARRY HECTOR, Rationellt samarbete mellan domare och advokater i tvistemål, s. 335—337. JOSEF FISCHLER, Ny lagstiftning om Västtysklands advokatväsende, s. 342—354. HÅKAN RUMSTEDT, Om den gemensamma europeiska marknadens problem, s. 355—379.
    Ugeskrift for Retsvæsen. Nr 47. HARDY ANDREASEN, Konkurrencebegrænsning og illoyal konkurrence, s. 253—257. POUL MEYER, Begrebsforvirring i statsretten, s. 257—260. — Nr 49. P. M. SACHS, Den retlige tænkning, s. 261—271. HARDY ANDREASEN, Apotekslovens § 74, s. 271—276. — Nr 50. HANS TOPSØE-JENSEN, Lovforslag om børns retsstilling og om faderskabssager på ikke nordisk basis, s. 277—282. — Nr 51. KNUD ILLUM, Justitsministeriets forslag till ændringer i lovgivningen om pant, s. 285—288. HENNING KROG, Mere om forslaget til lov om børns retsstilling, s. 288—292.

C. H.