Andra huvudtiteln innehåller, som väntat, inga sensationella nyheter. Dess slutsumma har visserligen stigit ovanligt kraftigt eller med 14,4 milj. kr. från 129,6 till 144 milj., men av sistnämnda belopp redovisar departementschefen över hälften som automatiska anslagshöjningar (en i och för sig ej alltid fullt adekvat benämning). Och fortfarande är huvudtiteln en av de minsta.

    10—603004. Svensk Juristtidning 1960

 

146 NOTISER    Ser man på fördelningen mellan de skilda förvaltningsgrenarna finner man att fångvården kraver en allt större del av kakan. Ökningen för dess vidkommande uppgår till c:a 10 milj. kr. (avd. E och del av F) medan ökningen för domstolarna (avd. C, D och del av F) torde stanna vid mindre än 4 milj.
    Justitiedepartementet skall få ytterligare en lagbyråchefstjänst, nämligen för lagfrågor med internationell anknytning.
    Under rubriken Lagberedningen ger departementschefen bekräftelse på vad man antagit, nämligen att beredningen, när den till sommaren blivit färdig med jordabalken, skall ta sig an uppgiften med revision av utsökningslagstiftningen.
    Arbetsbelastningen vid domstolarna fortsätter att öka. Departementschefen lämnar en hel del intressant siffermaterial till belysande härav. Ökningen gäller samtliga instanser.
    Åtskilliga utredningar är i gång som mer eller mindre direkt tar sikte på att söka råda bot härför. Justitieministern omnämner dem, delvis mera i förbigående. Ett uppslag kommer från 1958 års besparingsutredning och går ut på att minska det för domförhet i hovrätt föreskrivna antalet ledamöter. Vid remissbehandlingen av förslaget har de flesta ställt sig avvisande till detta, i vart fall på den utredning som nu föreligger. Det skulle nog inte heller vara lyckligt att vidtaga ändringen isolerad. Men i en rätt uppbyggd domstolsordning, baserad på ett genomfört tvåinstanssystem, har en på antytt sätt ändrad domförhetsregel sin givna plats.
    Justitieministern föreslår i den föreliggande situationen endast provisoriska förstärkningar av arbetskraften vid domstolarna. En ny tingsdomartjänst tillkommer emellertid, och medel begäres för ytterligare en extra revisionssekreterare. I övrigt vill justitieministern skapa möjligheter till bristernas avhjälpande genom en uppräkning av den till K. M:ts förfogande stående medelsreserven.
    Justitieministern finner — icke överraskande — att regeringsrätten behöver bibehållas vid nuvarande (genom lag d. 23 mars 1956 tidsbegränsat bestämda) storlek, därom emellertid särskild prop. framlägges.
    Anslaget till Ersättning åt domare, vittnen och parter uppräknas med 800 000:— till 7,3 milj. kr. och anslaget till Kostnader enligt lagen om fri rättegång med 600 000:— till 4,5 milj. kr. 1951 års rättegångskommittés förslag från 1958 om en utvidgning av systemet med fri rättegång tas emellertid inte upp i detta sammanhang. Det anmäles att frågan är föremål för överväganden inom justitiedepartementet. Från förstnämnda anslag bör bestridas kostnaderna för återresa för part eller misstänkt, som hämtats till eller eljest inställts vid rätten eller till förhör under förundersökning i brottmål och saknar medel till återresan.
    Fångvårdens problem redovisas med ett intressant siffermaterial. D. 1 dec. 1959 fanns på de 83 fångvårdsanstalterna 5 001 platser. Men denna siffra är endast nominell. Om man drar av vad som ej kan utnyttjas på grund av rengöring, reparation, luckor vid in- och utskrivningar, förflyttningar o. s. v. beräknar man att 90 % återstår som effektivt antal platser eller c:a 4 500. Tillskottet under året 30/11 1958—30/11 1959 var c:a 600 platser. Samtidigt ökade fångantalet med 400. Alltså skulle någon förbättring ha inträtt. Men enligt en verkställd prognos skulle maximi- resp. medelbeläggningen bli under 1960 5 200 resp. 4 700 och under 1965 6 700 resp. 6 200. Yt-

 

NOTISER 147terligare platser behöver alltså anskaffas. Justitieministern, som finner att fångvårdens ordinarie utbyggnadsprogram inte kommer att ge något större antal nya platser under det nya budgetåret, anser det därför erforderligt med provisoriska åtgärder som snabbt kan leda till resultat. Anslagen härför belastar emellertid kapitalbudgeten. Men också andra huvudtiteln påverkas starkt av fångvårdens expansion. Till Fångvårdsstyrelsen: Avlöningar beräknas således, i avbidan på särskild proposition i ämnet, 2,35 milj.kr. mot 1,79 milj. kr. för det löpande budgetåret. Fångvårdsanstalternas avlöningsanslag uppräknas med över 2,4 milj. kr. och deras omkostnadsanslag med 2,56 milj. kr. (mot av fångvårdsstyrelsen begärda 2,42 milj. kr., varvid dock är att märka att styrelsen begärt en ökning av biblioteksanslaget med 15000:— men härav fått endast 2 000:—). — Till Engångsanskaffning av inventarier m. m. upptas 2 milj. kr. mot 1,2 milj. under löpande budgetår.
    Till baracker hade fångvårdsstyrelsen begärt ej mindre än 11,5 milj. kr., men departementschefen anser att medelsbehovet kan väsentligt reduceras genom den anstaltsutbyggnad som han föreslår på kapitalbudgeten och tar därför endast upp 2,4 milj. kr. för ändamålet.
    I fråga om skyddskonsulentorganisationen föreslår fångvårdsstyrelsen en utbyggnad med 2 konsulenter och 9 assistenter förutom ett antal kanslibiträden, men departementschefen tillstyrker härav endast en konsulenttjänst, två assistenttjänster och c:a halva antalet kanslibiträdestjänster.
    Anslaget för Övervakning av villkorligt dömda föreslås höjt från 1,5 till 2,1 milj. kr. och anslaget för Tillsyn över villkorligt frigivna m. fl. från 300 000: — till 400 000: —.

B. L.