Svenska föreningen för industriellt rättsskydd höll sitt årsmöte d. 28 april 1959. Efter årsmötesärendena diskuterades några aktuella frågor rörande europeiskt patentsamarbete efter korta inledningsanföranden av generaldirektören Åke von Zweigbergk, byråchefen Magne Falk, överingenjören GöstaDahl samt civilingenjören Sigvard Boman. Byråchefen Gunnar Reiland redogjorde i detta sammanhang för arbetet inom Europarådet med en internationell patentklassificering.
    Delegerade från föreningen deltogo i Tionde nordiska mötet för industriellt rättsskydd, vilket ägde rum i Köpenhamn d. 21—23 sept. 1959.
    Föreningens styrelse har utgjorts av generaldirektören Åke von Zweigbergk, ordf., prof. Seve Ljungman, v. ordf., civilingenjören Harry Onn, skattm., överingenjören Gösta Dahl, direktören Gunnar Dahlén, prof. Gösta Eberstein, byråchefen Magne Falk, adv. Nils Köhler, direktören Gustaf Settergren och disponenten Chr. von Sydow. Sekr. är byråchefen Fritiof Berglund och bitr.sekr. sekreteraren Sten Tengelin. Föreningen har omkring 300 medlemmar.
    Tidskriften NIR, Nordiskt immateriellt rättsskydd, som föreningen utger tillsammans med systerföreningarna i Danmark, Finland och Norge samt med stöd från Nordiska bokförläggarrådet och Nordisk union för komponisträttigheter har 1959 utkommit med sin 28 årgång. Under året har även utgivits ett samlingsregister till årgångarna 1—24 innehållande bland annatcirka 2 000 korta rättsfallssammandrag sammanställda ämnesvis.

    Genom Svenska gruppen av Internationella föreningen för industriellt rättsskydd är föreningen ansluten till Internationella föreningen för industriellträttsskydd (AIPPI). Gruppen höll årsmöte d. 28 april 1958. Gruppen var medt re medlemmar representerad vid AIPPI:s exekutivkommittémöte i Luxembourg d. 18—21 maj 1959.
    Gruppens styrelse har utgjorts av prof. Ljungman, ordf., generaldirektören von Zweigbergk, v. ordf., civilingenjören Onn, skattm., civilingenjören Ivar Bergenstråhle, överingenjören Dahl och sekreteraren Tengelin, vilken tillika tjänstgjort såsom sekr. Gruppen har cirka 110 medlemmar.

 

    Arbetsrättsliga föreningen höll årsmöte d. 23 okt. 1959 å arbetsdomstolenssessionssal med deltagande av ett 60-tal medlemmar. Efter årsmötet hölljustitierådet Gunnar Dahlman ett föredrag med titeln »Något om två skiljedomar i intressetvister på arbetsmarknaden».
    Av föreningens styrelse omvaldes justitierådet Dahlman, ordf., prof. Folke Schmidt, v. ordf., direktören C. F. W:son Lindell, sekr., jur. dr LennartGeijer, skattmästare, samt direktörerna Jan Carl Almquist och Gunnar Lind

 

NOTISER 153ström. Efter adv. Arnold Sölvén, som avsagt sig, valdes sekreteraren i Landsorganisationen Bertil Bolin. Antalet personliga medlemmar i föreningen varvid 1959 års ingång 210 samt vid tiden för årsmötet 222 och antalet stödjande medlemmar (arbetsmarknadsorganisationer) 103.
    Förutom ovanstående föredrag har i samband med föreningssammanträde d. 5 mars föredrag hållits av sekreteraren Bolin över ämnet »Några intryck från amerikanskt förhandlingsväsende». I anslutning till föreningssammanträde d. 22 maj redogjorde hovrättsfiskalerna Tore Sigeman och Sten Edlund, vilka för slutförande av doktorsavhandlingar inom arbetsrättens område uppbära stipendier från Arbetsmarknadens stipendiefond för arbetsrättslig forskning, i kåserande form för sina forskningar.