Svenska föreningen för upphovsmannarätt har under år 1959 sammanträtt tre gånger. D. 17 febr. höll hovrättsrådet Torwald Hesser föredrag över ämnet »Justitiedepartementets förslag till ny upphovsrättslig lagstiftning».Vid årsmöte d. 16 april talade Mr. Arpad Bogsch, Legal Adviser, U. S. Copyright Office, om »Copyright Law and Designs». D. 24 nov. höll jur. kand. Gunnar Karnell föredrag över ämnet »Upphovsrätten och televisionen». Föreningens styrelse utgöres av prof. Seve Ljungman, ordf., ambassadören Sture Petrén, v. ordf., hovrättsrådet Hesser, sekr., prof. Gösta Eberstein, justitierådet Erik Hedfeldt, f. d. hovrättsrådet Bengt Lassen och adv. Ivar Philipson. Föreningen hade vid årsskiftet 87 aktiva och 28 stödjande medlemmar.


    Revisionssekreterareföreningen har under år 1959 hållit årsmöte d. 19 mars och sammanträtt ytterligare fyra gånger, därvid bl. a. föredrag och diskussioner över aktuella ämnen stått på dagordningen. Sedvanlig julsammankomst ägde rum d. 18 dec.
    Föreningens styrelse består av rev.sekr. Ingvar Bladh, ordf., Eric Stangenberg, v. ordf., Åke Sundquist, sekr., Björn Bernhard, kassaförv., Sigvard Mejegård, klubbmästare, och Karl Modigh. — Antalet medlemmar var vid årets slut 49.

    
    Föreningen Sveriges landsfogdar har icke sammanträtt under år 1959. Sty
relsen består av landsfogdarna Henrik Enhörning, Örebro, ordf., Curt d'Orchimont, Vänersborg, v. ordf., Erik Lindström, Västerås, sekr., Anders Holmström, Karlstad, kassaförv. och Bengt Steen, Linköping. Suppleanter i styrelsen äro landsfogdarna Alf Eliasson, Malmö, och Axel Blomér, Falun, samt bitr. landsfogden Olle Vangstad, Karlstad. Föreningen har 46 medlemmar.

    
    Sjörättsföreningen i Göteborg höll ordinarie vårsammanträde d. 1 april 1959. 
Därvid förekom diskussion över ämnet »Sjölag och Haaglag» med inledningsanföranden av justitierådet Erik Hagbergh och høyesterettsadvokaten Per Gram. D. 26 nov. 1959 hölls ordinarie höstsammanträde. Adv. Inge Bergstrand höll då föredrag om »De nordiska standardklausulerna vid speditionsuppdrag».
    Föreningens styrelse har under 1959 utgjorts av lagmannen Gösta Wilkens, ordf., dispaschören Kaj Pineus, v. ordf., och skeppsmäklaren John Thornander, kassaförv., med adv. Johan Ramberg och avdelningschefen Sture Tingström som suppl. Wilkens och Pineus, vilka innehaft sina poster i styrelsensedan föreningens bildande 1948, ha efter avsägelse lämnat styrelsen vid utgången av 1959. De ha i samband därmed valts till hedersledamöter i för-

 

154 NOTISEReningen. — Föreningen har 24 stödjande medlemmar. Antalet övriga medlemmar utgör 165.
    Sedan den av föreningen under 1956 utgivna »Sjölagen den 12 juni 1891 jämte andra sjörättsliga författningar» slutsålts, har en andra upplaga därav utgivits under hösten 1959.