Stockholmsavdelningen av Sveriges advokatsamfund har under år 1959 hållit fem sammanträden, vid vilka, förutom föreningsärenden förekommit föredrag av adv. Frank Hallis Wallin över ämnet »Nyheter inom skattelagstiftningen», av assessorn Gunnar Linnander om Afghanistan (gemensamt med Stockholms rådhusrätts domareförening), av assessorn Sven Larsson över ämnet »Fången, domaren, åklagaren och advokaten» samt av byråchefen Claes Uggla om »Varumärkesrättens omdaning».
    Avdelningens styrelse utgöres av advokaterna Tore Flodin, ordf., Ragnar Gottfarb, v. ordf., Arthur Boström, Elin Lauritzen, Carl Erik Lindahl, Lars Piltz och Äke Svenson med advokaterna Stig Assarson, Bertil Henriques och Sven Janzon som suppl. Avdelningens sekr. är adv. Carl Erik Lindahl.—Avdelningen hade vid årsskiftet 426 ledamöter.

 

    Östra avdelningen av Sveriges advokatsamfund har under år 1959 hållit två möten, nämligen ordinarie möte d. 18 mars och extra möte d. 20 nov. 1959. Vid ordinarie mötet lämnade adv. Åke Svenson, Sthm, en orientering om utbildningskurser för advokater och vid extra mötet inledde adv. Per-Axel Weslien, Sthm, en diskussion över ämnet »Vad gör advokatsamfundets styrelse och dess sekretariat?»
    Styrelsen har utgjorts av hrr Enar Lindblom, Linköping, ordf., Per Tham, Jönköping, v. ordf., Åke Bohman, Kalmar, och Björn Sandberg, Linköping. Styrelsemedlemmen hr Holger Lennerthson, Eskilstuna, har avlidit under året. Suppl. hava varit hrr Arnold Andersson, Motala, Lorentz Edelberg, Norrköping, och Curt Waldenström, Norrköping. Som avdelningens sekr. tjänstgörhr Mats Nordström, Norrköping.
    Till ledamöter i samfundets nämnd voro valda hrr Herman Heilborn, Nyköping, Erik Hägerdal, Kalmar, Bror Schultz, Jönköping, och fru Britt Åström, Linköping, samt till suppl. i nämnden hrr Harry Henschen, Eskilstuna, Bengt Hesser, Linköping, Sven G. Levander, Norrköping, och Kristoffer Strumpel, Kalmar.
    Avdelningen räknade vid årsskiftet 126 medlemmar.

 

    Södra avdelningen av Sveriges advokatsamfund har under år 1959 hållit två sammanträden, därvid förutom föreningsärenden förekommit föredrag av prof. H. Thornstedt över ämnet »Brottsbalk och skyddslag; strafflagsreformens nuvarande läge» samt inledningsanföranden till diskussion över ämnet »Språklig utveckling» av hovrättspresidenten Björn Kjellin och ordbokschefen, doc. Sven Ekbo.
    Styrelsen har utgjorts av advokaterna Wilhelm Penser, Eslöv, ordf., Bengt Linders, Hälsingborg, Lennart Vilén, Malmö, Ove Wickman, Malmö, och Hans Ingemanson, Lund, med advokaterna Hugo Santesson, Karlshamn, Eric A. Andersson, Trelleborg, och Torsten Lundius, Lund, såsom suppl. Avdelningenssekr. och kassaförv. har varit adv. Ingemanson. Ledamöter i sambundetsnämnd ha varit advokaterna Henning Dahlin, Ystad, H. E. Bachmann, Malmö,

 

NOTISER 155Gunnar Behm, Malmö, Jean Paul Möller, Hälsingborg, och Bertil Peyron, Hälsingborg, med advokaterna Svante Malmqvist, Malmö, Helmer Wåhre, Eslöv, Olof Wellmark, Lund, Nils Gustin, Kristianstad, och Folke Guldstrand, Tomelilla, såsom suppl. Avdelningen räknade vid 1959 års utgång 163 medlemmar.