DÖDSFALL 157    Viktor Essaias Oktavus Petrén avled d. 26 jan. 1960. Han var född i Halmstads socken, Malmöhus län, d. 27 juli 1876 samt avlade mogenhetsex. i Lund 1895, fil. kand.ex. där 1897 och jur. utr. kand.ex. 1901. Efter tingstjänstgöring började han tjänstgöra i Svea hovrätt, där han blev adj. led. 1907, hovrättsråd 1913 och divisionsordförande 1935. Han avgick med pension 1943. Underåren 1914—1918 var han riksdagens justitieombudsman.

 

PERSONALNOTISER

    Justitiedepartementet. K. M :t har 15 jan. 1960 förordnat ass. i hovr. för Västra Sverige Ernst Heyman att t. v. biträda såsom sakkunnig inom justitiedep.
    Dep.chefen har
    30 dec. 1959 förordnat fångv.insp. A. R. A. Grönberg och skyddsassistenten O. E. Brytting att såsom experter biträda vid utredn. av frågan ang. fångv.anstalternas behov av tillsynspersonal efter arbetstidsförkortningens genomförande;
    15 jan. 1960 förordnat fil. lic. Erik Hahr att såsom expert biträda utredn. ang. pensionsstiftelsernas civilrättsliga ställning;
    20 jan. 1960 förordnat kammarrättsfiskalen K. J. L. Huss till bitr. sekr. i utredn. ang. pensionsstiftelsernas civilrättsliga ställning;
    22 jan. 1960 förordnat ass. N. G. Örtegren att såsom sakkunnig inom justitiedep. utarbeta förslag till ny instr. för fångvårdsstyr. och fångv. anstalterna.

    Högsta domstolen. K. M :t har 29 jan. 1960 beviljat ordf. på avd. i högstadomstolen, just.råden Hugo Ericsson och Knut Nissen avsked med utg. av april 1960.

    Hovrätterna. K. M:t har 29 jan. 1960 beviljat pres. i hovr. för Västra Sverige Carl Romberg avsked med utg. av mars 1960.

    Häradsrätterna. K. M:t har 15 jan. 1960 utnämnt rev.sekr. Johan Wellander till tingsdomare i Sollentuna och Färentuna domsaga fr. o. m. 1 febr. 1960.

    Vattendomstolarna. K. M:t har 29 jan. 1960 förordnat lantbruksing. Karl Johan Elmdahl till vattenrättsing. fr. o. m. 1 mars 1960 med tjänstg. förlagd företrädesvis till Övre Norrbygdens vattendomstol.

    Rådhusrätterna. K. M:t har
    30 dec. 1959 till ordf. å avd. av Sthms rr förordnat, rådm. Knut Ljungberg å 2:a, rådm. Sven Petri å 3:e, rådm. Gunnar Hedelius å 4:e, rådm. Gustav Lundberg å 5:e, rådm. Richard Kettner å 6:e, rådm. Titus Linnell å 7:e, rådm. Curt Nordström å 8:e, rådm. Sigurd Annerfors å 9:e, rådm. Allan Evers å 10 :e rådm. Atle Eriksson å 11 :e, rådm. Sven Nordlund å 12 :e, rådm. Harald Källander å 13 :e, rådm. Kurt Espersson å 14 :e, rådm. Olov Thunegard å 15 :e, polisdomaren Gösta Berglund å 16 :e, rådm. Harry Hector å 17 :e, rådm. Gösta Widell å 18 :e, rådm. Henning Bruce å 19 :e, rådm. Allan Wirgin å 20 :e, rådm. Set Tidstrand å 21 :a, rådm. Thure Hahn å 22 :a och rådm. Viking Nilsson å 23 :e avd., Hedelius, Linell, Nordström, Eriksson, Nordlund, Källander, Espersson, Berglund, Widell och Tidstrand fr. o. m. 1 jan. 1960 t. v. under deras återstående tjänstetid samt de övriga fr. o. m. 1 jan. 1960 t. v. t. o. m. utg. av 1964;
    s. d. utnämnt t. f. rådm. i Sthm, ass. vid Sthms rr Gustaf Almling till rådm. i samma stad fr. o. m. 1 jan. 1960;
    s. d. utnämnt t. f. ass. vid Sthms rr Mats Hilding och Harald Nordin till ass. vid samma rr fr. o. m. 1 jan. 1960;
    22 jan. 1960 utnämnt ass. vid Gtbgs rr Fritz Arnold Hammar till rådm. i Gtbg fr. o. m. 1 febr. 1960;
    29 jan. 1960 utnämnt ass. vid Sthms rr Hans Engfeldt till rådm. i Sthm fr. o. m. 1 febr. 1960.