S o c i a l a  M e d d e l a n d e n.  Nr 7. Sthm 1959. Kungl. Socialstyrelsen.

    I detta nummer av tidskriften Sociala Meddelanden lämnas en värdefull orientering om de uppgifter som åvilar skilda inom socialvårdssystemet verksamma domstolsinstanser. Om regeringsrätten och socialvårdsmålen skriver regeringsrådet HENRIK KLACKENBERG; kammarrätten som domstol i socialhjälps- och barnavårdsmål behandlas av assessorn STIG WÆRNLUND, länsstyrelsens beredning och beslut i sociala mål av landssekreteraren ÅKE SYLWAN och försäkringsrådet av generaldirektören YNGVE SAMUELSSON. Arbetsdomstolens verksamhet belyses av byråchefen SVEN-HUGO RYMAN, justitierådet GUNNAR DAHLMAN, direktören BERTIL KUGELBERG, förbundsordföranden STURE W.LANTZ och advokaten CYRIL HOLM. Byrådirektören CARL-CHR. SCHMIDT skriver om förlikningsmännens befattning med rättstvister.

C. H.

Ur nordiska tidskrifter 1959

    NIR Nordiskt immateriellt rättsskydd. H. 3—4. Diskussioner vid tionde nordiska mötet för industriellt rättsskydd. Spørsmålet om felles nordisk ankeinstans i patentsaker, s. 141—164. Illojal reklam och annan illojal marknadsföring, s. 165—192. Synpunkter på mönsterskyddet de lege ferenda, s. 193—224. HALVAR KENNET, Om patenterbarheten av s. k. analogiförfaranden, s.225—233. LEIF DELIN, Om parodi, s. 234—249. RUNE HERMANSSON, Ett par rättsfall rörande varumärkes betydelse vid tillämpning av konkurrensbegränsningslagstiftningen, s. 250—255. Ur dansk och svensk praxis, s. 269—276.
    Nordisk Administrativt Tidsskrift. H. 3. W. A. PALME, Några synpunkter på tjänstemannaorganisations förhandlingsrätt, s. 239—251. A. LORENZEN och J. TROLLE, Danske domme 1958 af administrativ interesse, s. 253—274.
    Pris- och kartellfrågor. Nr 9—10. Meddelanden från näringsfrihetsrådet, s. 563—572.