Nytt tingshus i Sala. Med anledning av att. Sala fr. o. m. d. 1 jan. 1960 i judiciellt avseende förenats med Västmanlands östra domsaga har det gamla tingsstället i Heby indragits och ett nytt tingshus uppförts i Sala. Tingshuset, som erhållit ett dominerande läge vid korsningen mellan Södra Esplanaden och

 

230 NOTISERrikstolvans genomfartsled Ringgatan, har byggts efter ritningar av Salas stadsarkitekt Sven Jonsson, Uppsala, som också svarat för inredningsdetaljer och möblering. Den högre huskroppen med sina originellt utformade väggar inrymmer på övre botten tingssal och på nedre botten arkivlokaler. Entrén omslutes av ett utav konstnären Folke Heybroek utfört järnsmide. I den närmast tingssalen och arkivet belägna vinkelbyggnaden finnas på övre bottenhall, överläggningsrum, samlingsrum för nämnden, två vittnesrum, två advokatrum, ett åklagarrum och ett pressrum samt på nedre botten hall och rymliga kanslilokaler. Den andra vinkelbyggnaden inrymmer lokaler, som uthyras till landsfiskals- och civilförsvarskontor, samt bostadslägenheter. För tingssekreteraren finns en 4-rumslägenhet och för notarierna två 3-rumslägenheter samt två enkelrum med pentry.
    D. 7 jan. 1960 invigdes tingshuset i närvaro av bland andra statsrådet Herman Kling, hovrättspresidenten Herman Zetterberg, landshövdingen Ragnar Casparsson, expeditionschefen Tage Evers, landskamreraren V. Westin och byrådirektören i Svea hovrätt S. Rengby. Tal höllos av häradshövdingen Åke Thorell såsom ordf. i byggnadskommittén och av tingshusstyrelsens ordf. nämndemannen B. K. Eriksson, varefter statsrådet Kling invigningstalade och därvid bland annat anknöt till »domsagans litterära traditioner» (Hugo Hamilton och Eliel Löfgren). Statsrådet verkställde även utdelning av medaljer till en nämndeman och till tingshusvaktmästaren. Invigningshögtidligheten,under vilken musik utfördes av en stråkensemble, avslutades med tal av kontraktsprosten i Sala Nils Kebbon.
    Senare på dagen gåvo tingshusbyggnadsskyldige middag på Stadshotellet för ca 110 gäster. Vid kaffet gav folkskolläraren Assar Jansson i ett uppskattat kåseri initierade glimtar från äldre tiders rättskipning i Salatrakten.

Å. T.