Lagberedningen. I samband med en under 1959 företagen successiv genomgång av förslaget till ny jordabalk har beredningen slutligt justerat den ti-

 

digare i korrektur satta lagtexten (se SvJT 1959 s. 138) och helt slutfört arbetet med upprättande av motiv till de olika kapitlen. Även motiven förelågo vid årsskiftet 1959/60 i korrektur. Som arbetet med övergångsbestämmelser och följdförfattningar i det allra närmaste slutförts har beredningen i sin årsredogörelse för 1959 ansett sig kunna uttala förhoppning om att kunna fullborda den förelagda verksamheten instundande sommar.

A. W.