Bankjuristernas förening har under år 1959 sammanträtt fem gånger, nämligen d. 27 febr., d. 17 april, d. 5 juni, d. 9 okt. och d. 20 nov. Föredrag ha hållits av prof. Erik Wellander över ämnet »Juristsvenskan» och av ombudsman Sten Sjöholm över ämnet »Bolagsjuristernas verksamhet». Vidare ha anföranden hållits av bland andra bankdirektören Erik Burling om inregistrering av aktier, av bankjuristen P. G. Persson om pantförskrivning av rättigheter enligt kontrakt och av bankjuristen Bengt Westerling om utformningen av obligationslånekontrakt. Vid sammanträdet d. 5 juni, som hölls i Göteborg, deltogo även några norska bankjurister. Vid detta sammanträde höllos anföranden av bland andra depotsjefen Theis Höyer om en internationell konvention rörande fartyg under byggnad och direktören Fredrik Moe om överlåtelse av certeparti. I anslutning till föredragen och anförandena ha diskussioner förekommit.
    Föreningens styrelse utgöres av Axel Möller, ordf., Birger Zotterman, v. ordf., Carl-Axel Norrdell, sekr., Pontus Modigh, referent, och Nils Nordlind, klubbm. — Antalet medlemmar i föreningen är 94.


    Föreningen mellan ombudsmännen hos Sveriges landshypoteksinstitution. Föreningens styrelse har under år 1959 haft följande sammansättning: Ordf. hypoteksdirektör Holger Sandelin, Härnösand, v. ordf. hypoteksdirektör Torsten Stjernberg, Sthm, sekr. och kassaförv. hypoteksdirektör Sture Zacco,Växjö, och revisor hypoteksdirektör Gösta Söderström, Örebro. Föreningensmedlemsantal uppgår till 20.
    Under året har avhållits ett extra möte föranlett av att föreningen bereddes tillfälle att yttra sig över ett inom justitiedepartementet upprättat förslag till ändringar i den s. k. gravationsbeviskungörelsen.
    Med tillämpning av de ändrade principer för utgivandet av föreningens tryckta förhandlingar, som infördes 1952, har något häfte avseende åren 1957—1958 icke utgivits. Det senast utgivna häftet avser sålunda 1955—1956. Materialet från föreningens möte 1958 kommer därför tillika med de ämnen, som upptagas till överläggning vid 1960 års möte, att inflyta i ett gemensamt häfte, som beräknas komma att utgivas omkring årsskiftet 1960—1961. I samband med detta häfte kommer ett register för tiden t. o. m. 1960 att utgivas.
    Utkomna årgångar av föreningens tryckta förhandlingar kunna i mån av tillgång erhållas efter rekvisition hos föreningens sekreterare till ett pris av kr. 2,50 per häfte.

 

    Föreningen Sveriges polismästare har under år 1959 hållit årsmöte i Eskilstuna d. 29 och 30 maj 1959. Föreningen utgör en sammanslutning av Sveriges polismästare och polisintendenter. Styrelsen består av polismästaren Nils Lüning, ordf., polismästaren Hans Eriksson, v. ordf. och kassaförv., polisintendenten Åke Hasselrot, sekr., samt polismästarna Einar Holmberg och Nils Swensson med polisintendenten Erik Forsselius och polismästaren Nils Cederholm såsom suppl. — Medlemsantalet är 40.