Västernorrlands juristklubb har under år 1959 hållit två sammanträden dels d. 6 juni i Härnösand, klubbens årsmöte, och dels d. 14 nov. i Sundsvall.Vid årsmötet höll, efter de sedvanliga förhandlingarna, byråchefen i socialstyrelsen Göta Rosén föredrag över ämnet »Barnavårdsnämnderna, deras uppgifter och arbetssätt», varefter diskussion följde. Vid sammanträdet i Sundsvall förekom föredrag av justitierådet Hjalmar Karlgren över ämnet »Om kutym och rättsregel». Efter båda föredragen samlades medlemmarna till gemensam supé.
    Styrelsen utgöres av hovrättspresidenten Knut Elliot, ordf., häradshövdingen H. F. Km. Karlsson, v. ordf., hovrättsassessorn Göran Steen, sekr., kassaförv. och klubbm., landssekreteraren Sune Lundborg, häradshövdingen H. Beckman, advokaterna H. Lindblom och A. Hansson samt landsfogden J. Rudström. — Klubben har ett 100-tal medlemmar.

 

    Östersunds juristklubb har under år 1959 hållit ett sammanträde d. 26 sept., varvid klubben högtidlighöll sitt 35-års jubileum. Föredrag hölls av overrettssakfører Reidar Selmer, Trondheim, över ämnet »Omkring den nye jordloven». Ett antal advokater från Tröndelag Krets av den Norske Sakførerforening med fruar hade av deras kolleger i Östersund inbjudits att närvara vidden festmiddag, som anordnades i samband med årsmötet.
    Styrelsen utgöres av landshövdingen Anders Tottie, ordf., borgmästaren Åke Jansler, v. ordf., adv. Björn Holmer, sekr., samt adv. Gösta Heilborn och vattenrättsdomaren Lennart af Klintberg, suppleanter. Klubbmästare är adv.Gustaf Selander. Klubben har 79 medlemmar.

 

    Västerbottens juristförening har under 1959 haft ett sammanträde, d. 10 okt., då i samband med föreningens årsmöte notarien vid rådhusrätten i Vasa Elsa Lieste talade om »Åtgärder mot ungdomsbrottslingar». — Föreningensstyrelse utgöres av häradshövdingen Göran Hammarström, ordf., adv. Sigurd Nilsson, v. ordf., länsassessorn Bengt Svanström, sekr., adv. Sven Övergaard, kassör, hovrättsassessorn Anders Berg, klubbm., och vattenrättsdomaren Carleric Ejerdal. — Föreningen hade vid årsskiftet 1959/60 ett femtiotalmedlemmar.
 

    Norrbottens juristförening har under år 1959 sammanträtt 8 gånger. Vid varje sammanträde har hållits föredrag, åtföljt av diskussion. Vid ordinarie årsmöte d. 7 dec. valdes till styrelse: adv. Nils Collin, ordf., tingsnotarieaspiranten Bertil Andersén, sekr., samt tingsnotarie Gunnar Admund, klubbmästare. — Föreningen har ett 25-tal medlemmar.