Erik Lindahl †. Professor emeritus Erik Lindahl avled d. 6 jan. 1960. Det anförande som juridiska fakultetens prodekanus professor Phillips Hult höll vid jordfästningen återgives här med benäget medgivande av prof. Hults efterlevande maka.
    »Med Erik Lindahls frånfälle har den nationalekonomiska vetenskapen förlorat en av sina främsta, en man vars namn nämndes med stor aktning icke blott i vårt land utan över allt i världen, där nationalekonomer församlades. Juridiska fakulteten, som Erik Lindahl tillhörde till dess han för kort tid sedan blev emeritus, har förlorat en av alla varmt avhållen ledamot. Genom sin lysande karriär och sitt stora vetenskapliga anseende var Erik Lindahl en heder för sitt universitet och sin fakultet. Genom sin stora erfarenhet och kunskapsrikedom i förening med en sann kamratlighet i umgänget utövade han stort inflytande på sina kolleger och vann deras varma till-

 

238 NOTISERgivenhet. Allra helst dröjer kanske tanken i denna stund vid samarbetet med Erik Lindahl i fakulteten. Det präglades i hög grad av hans personlighet. Han var icke någon man av stora ord eller vidlyftiga gester. Tvärtom var han, trots sin vetenskapliga berömmelse, en i sitt framträdande utomordentligt anspråkslös och försynt man. Sina ämnens talan förde han visserligen alltid med stor energi och en alltid vaksam omsorg. Men för egen del var han städse anspråkslös och tillbakadragen. När han i något fakultetsärende måste omtala, att han mottagit ett viktigt uppdrag av Förenta nationerna eller att han av riksbanken i ett fjärran land kallats att utreda dess valutasituation, så verkade han närmast generad av att behöva nämna detta. Detta sammanhängde säkerligen med ett djupgående drag i hans karaktär. Och med detta karaktärsdrag sammanhängde också nära hela hans verksamhet som fakultetsledamot. I fakulteten förde han alltid det sanna frisinnets talan, och han följde också gärna det goda hjärtats anvisningar. Så blev han oss mycket kär. Hedrat och ärat skall hans minne leva.»

   Erik Lindahl var född i Stockholm d. 21 nov. 1891 samt avlade studentex. där 1910, fil.kand.ex. i Lund 1912 och jur.kand.ex. 1914. Han promoverades till juris doktor 1920 på en avhandling om Die Gerechtigkeit der Besteuerung. Han blev docent i finansvetenskap i Lund 1920 och i nationalekonomi och finansrätt i Uppsala 1924. 1932 kallades han till professor i nationalekonomi med statistik vid handelshögskolan i Göteborg och blev professor i nationalekonomi och finansrätt i Lund 1939 och i Uppsala 1942.