239PERSONALNOTISER   
 

 Nya justitieråd. K. M:t har 26 februari 1960 till justitieråd fr. o. m. 1 maj 1960 utnämnt hovrättsråden i Svea hovrätt Arne Brunnberg och Bertil Alexanderson.
    Justitierådet Brunnberg är född i Sthm 26 dec. 1909, blev student i Hälsingborg 1928 och jur. kand. i Uppsala 1936. Efter tingstjänstgöring i Norra Åsbo domsaga inträdde han i Svea hovrätt, där han blev assessor 1948 och hovrättsråd 1957. Han innehade lagstiftningsuppdrag i handelsdepartementet 1948—1950 och i justitiedepartementet och utredningar därunder 1950—1953 samt var sekreterare i tredje lagutskottet vid 1950 års riksdag. Han var byråchef för lagärenden i inrikesdepartementet 1953—1955 och har sedan 1955 varit ledamot i lagberedningen. Från trycket har han utgivit »Strandlagen» (tillsammans med A. Nordenstam, 1952).

 

    Justitierådet Alexanderson är född i Sthm 29 okt. 1912 och avlade där studentexamen 1930 och jur.kand.-examen 1935 Efter tingstjänstgöring i Nyköpings domsaga inträdde han i Svea hovrätt och blev där assessor 1948 samt hovrättsråd 1957. Han var t. f. sekreterare i arbetsdomstolen 1944—1946, biträdde med utrednings- och lagstiftningsuppdrag i justitiedepartementet 1949—1951 och har sedan sistnämnda år varit ledamot i lagberedningen.
 

    Högsta domstolen. K. M:t har 19 febr. 1960 till ordf. på avd. i högsta domstolen fr. o. m. 1 maj 1960 förordnat just.råden Halvar Lech och Hjalmar Karlgren;
 

    Ny hovrättspresident. K. M:t har 19 febr. 1960 till president i Hovrätten för Västra Sverige från och med 1 april 1960 utnämnt riksåklagaren Maths Heuman. Presidenten Heuman är född i Falkenberg 1899, avlade studentexamen vid Göteborgs latin 1917, blev jur. kand. i Lund 1925, satt ting i Askimsdomsagan och började därefter tjänstgöra i Skånska hovrätten, där han blev assessor 1933. Han blev t. f. rev. sekr. 1937, utnämndes samma år till hovrättsråd i Göta hovrätt och blev följande år borgmästare i Halmstad, där han jämväl var krigsdomare. Vid riksåklagarämbetets inrättande 1948 blev han dess förste innehavare. Heuman anlitades tidigt för lagstiftnings- och utredningsuppdrag. Han var lagbyråchef i justitiedepartementet 1935—38, samt ledamot av strafflagberedningen 1943—56. Hans senaste lagstiftningsuppdrag avser brottsregistreringen. Av utredningsuppdragen må nämnas granskningen av staten Israels rapport ang. mordet på greve Bernadotte samt ordförandeskapet i Kejnekommissionen. Skr.: Brottets beivrande (tills, med B. Lassen).
 

    Justitiedepartementet. K. M:t har 26 febr. 1960 förordnat ass. i Göta hovrätt Holger Romander att fr. o. m. 1 mars 1960 t. v. biträda såsom sakkunnig inom justitiedep.

 

240 PERSONALNOTISER    Dep.chefen har
    1 febr. 1960 förordnat prof. Gösta Carlsson, doc. Knut Sveri och jur.kand. Gunnar Fredriksson att såsom experter biträda utredn. ang. försöksverksamhet mot ungdomsbrottsligheten;
    5 febr. 1960 förordnat pres. i hovr. för Övre Norrland Mauritz Wijnbiadh att såsom sakkunnig verkställa översyn av nedre justitierevisionens arbetsorg.;
    9 febr. 1960 förordnat prof. Åke Malmström och byråchefen Love Kellberg att såsom experter biträda familjerättskomm.;
    12 febr. 1960 förordnat prof. Henrik Hessler att verkställa utredn. rör. reglerna om vindikationsrätt vid förvärv i god tro av lös egendom från annan än rätt ägare eller innehavare i syfte att nå nordisk rättslikhet på området;
    s. d. förordnat prof. Håkan Nial att deltaga i en samnordisk översyn av aktiebolagslagstiftningen samt att följa i övriga nordiska länder pågående utredn.arbete på området;