Utländska gästföreläsare. Under höstterminen 1958 samt läsåret 1958/59 ha landets juridiska fakulteter haft följande utländska gästföreläsare.
    Prof. Lester B. Orfield, Indiana University, Indianapolis, seminarieövning d. 24 okt. 1958 i Sthm över »The American Approach to Compulsory Sickness Insurance» och föreläsning d. 28 okt. i Lund över »The Jury in Criminal Cases in the United States».
    Prof. Kazimier Opalek, Krakow, föreläsningar d. 25 nov. 1958 i Lund över »Some Critical Remarks on the General Theory of Law and State» och d. 27 nov. i Uppsala över »Leo Petražyckis Theorie des Rechts und des Staates».
    Prof. Curt Olsson, Helsingfors, föreläsningar d. 16 mars 1959 i Lund över »Ansvarsfrihet i aktiebolag» samt d. 17 och d. 18 mars i Sthm som led i den ordinarie undervisningen i civilrätt I.
    Prof. Petros Vallindas, Thessolonica, föreläsningar d. 9 april 1959 i Sthm och d. 11 april i Uppsala över »A Plea for an International Legal Science».
    Prof. Dietrich Oehler, Freie Universität, Berlin, i Sthm seminarieövning d. 14 april 1959 över »Begriffsjurisprudenz und Interessenjurisprudenz» och föreläsning d. 15 april över »Kriminalpolitische Probleme der deutschen Strafrechtsreform».
    Prof. Rudolf Sieverts, Hamburg, föreläsningar d. 21 april 1959 i Lund över »Die Institution des Jugendarrestes» och d. 27 april i Uppsala över »Zur Problematik des Jugendarrestes im Jugendkriminalrecht der Bundesrepublik Deutschlands».
    Prof. O. A. Germann, Basel, föreläsningar d. 23 sept. 1959 i Lund, d. 25 sept. i Sthm och d. 28 sept. i Uppsala över »Die Bedeutung der Präjudizien als Rechtsquelle», colloquium sistnämnda dag i Uppsala över samma ämne samt seminarium d. 26 sept. i Sthm över »Die Methoden der Gesetzesauslegung».
    Prof. Hellmuth Mayer, Kiel, föreläsning d. 19 okt. 1959 i Lund över »Die deutsche Strafrechtsreform».
    Prof. Richard Lange, Köln, föreläsningar d. 26 okt. 1959 i Lund och d. 28 okt. i Sthm över »Die moderne Kriminalpolitik und die Strafrechtsreform» samt colloquium d. 29 okt. i Sthm över samma ämne.
    Prof. Josef Esser, Mainz, föreläsningar d. 17 nov. 1959 i Lund och d. 19 nov. i Uppsala över »Fortschritte und Riickschritte der Zivilrechtsmethode in Deutschland» samt seminarium sistnämnda dag i Uppsala över samma ämne.
    Dr. E. Lauterpacht, Trinity College, Cambridge, föreläsning d. 7 dec. 1959 i Sthm över »International Wrongs and National Remedies».

H. T.

    Svensk avdelning av International Law Association hade sitt ordinarie årssammanträde d. 27 maj 1959 i Sthm. Härvid förekom, förutom föreningsangelägenheter, kortfattade orienteringar i fråga om vad som förekom beträffande vissa av de förhandlingsämnen som diskuterats vid International Law Association's konferens i New York i september 1958 (jfr SvJT 1959 s.619). Sålunda behandlade adv. Nils Berglund frågan om »Nationalisering av utländsk undersåtes egendom», hovrättsassessorn Clas Nordström »United Nations' Charter», adv. Tage Zetterlöf »International Rivers» samt docenten Lars Hjerner »Monetary Law». Dessutom föredrogs en skriftlig rapport avfattad av prof. Hilding Eek beträffande frågan om verkställighet av utländska domar.
    Såsom huvudämne vid årsmötet förekom en diskussion över ämnet »Kring

 

NOTISER 315atomskadeutredningens arbete» till vilken hovrättsrådet Erland Conradi höll ett inledningsanförande.
    Föreningens styrelse utgöres av adv. Bertil Ahrnborg, f. d. justitierådet Algot Bagge, ordf., adv. Nils Berglund, justitierådet Sigurd Dennemark, prof. Hilding Eek, prof. Torsten Gihl, skeppsredaren Emanuel Högberg, direktören Alvar Lindencrona, prof. Håkan Nial, ambassadören Sture Petrén, lagbyråchefen Sten Rudholm, justitierådet Emil Sandström, hovrättsrådet Gunnar von Sydow, utrikesministern Östen Undén och f. d. hovrättsrådet HugoWikander. — Föreningen har 172 medlemmar.