Svensk förening för internationell sjörätt hade sitt ordinarie årsmöte d. 26 maj 1959 i Sthm. Härvid lämnade föreningens ordförande en orienteringin för Comité Maritime International's kommande möte i Rijeka.
    Huvudämnet vid årsmötet utgjordes av en diskussion över ämnet »Atomjuridik — ett nytt problem inom sjörätten», vilken föregicks av ett inledande anförande av assuransdirektören Niklas Kihlbom.
    Comité Maritime International's ordinarie konferens hölls i Rijeka i september 1959 (se ovan s. 67).
    Föreningens styrelse utgöres av dispaschören Kaj Pineus, ordf., justitierådet Erik Hagbergh, direktörerna Emanuel Högberg, Folke Lindahl och Henning Müller, assuransdirektörerna Nils Rogberg och C. E. Åmansson samt adv. Claës Palme, sekr., med suppl. direktören Torsten Andersson, f. d. hovrättsrådet Allan Björklund, direktören Nils Grenander, hamndirektören Helge Linder, direktören Fritjof Nordborg, lagbyråchefen Sten Rudholm och hovrättsrådet Gunnar von Sydow. — Föreningen har omkr. 140 medlemmar.

 

    Svenska samfundet för jämförande rättsforskning har under år 1959 haft två allmänna sammanträden samt dessutom anordnat ett svenskt-tyskt jurist-colloquium. D. 11 febr. höll prof. Åke Malmström föredrag över ämnet »Till den jämförande rättsforskningens problematik». En på föredraget byggd uppsats med titeln »Jämförande rättsvetenskap. Synpunkter och riktlinjer» har sedermera publicerats i Festskrift tillägnad Halvar Sundberg (Uppsala 1959). Under dagarna 19—21 maj hölls det nämnda jurist-colloquiet i Stockholm och Uppsala med deltagande av sex tyska och åtta svenska jurister. D. 9 dec. höll doc. Erik Anners föredrag över ämnet »Några huvudlinjer iden europeiska straffrättens utveckling fram till 1800-talet. En komparativöversikt».
    Samfundets styrelse utgöres av f. justitierådet Emil Sandström, ordf., prof.Malmström, v. ordf. och sekr., f. hovrättsrådet Allan Björklund, skattm., justitierådet Sven Edling, doc. Lars Hjerner, prof. Karl Olivecrona, doc. Gustaf Petrén och lagbyråchefen Sten Rudholm. Samfundet har 58 medlemmar. Nyamedlemmar vinna inträde efter anmälan hos sekr., adr. Universitetet, Uppsala.

 

    Svenska juristföreningen för rättsäkerhet höll årsmöte i Stockholm d. 25 maj 1959. Härvid valdes till ordf. doc. Gustaf Petrén och till v. ordf. omvaldes prof. Henrik Munktell. Till styrelseledamöter valdes adv. Bertil Ahrnborg, häradshövdingen Erik Alexanderson, hovrättsrådet Per-Erik Fürst, adv. Ingrid Gärde Widemar samt hovrättsfiskalen Harald Serner, sekr., med jur.stud.Jan-Henrik Björck, prof. Hilding Eek och adv. Göran Luterkort som suppl. Efter årsmötesförhandlingarna talade Petrén och Ahrnborg om sina intryck

 

316 NOTISERfrån International Commission of Jurists' kongress i New Delhi i januari 1959, vid vilken de jämte Munktell varit svenska representanter. — Föreningens medlemstal uppgår till knappt 300.