Uppsala studenters juristförening för rättssäkerhet höll årsmöte d. 20 mars 1959, varvid doc. Gustaf Petrén höll ett föredrag om Internationella Juristkommissionens kongress i New Dehli. D. 8 april 1959 talade prof. Halvar G.F. Sundberg vid en offentlig sammankomst på universitetet om Förvaltningen och rättssäkerheten. Föredraget följdes av en livlig diskussion. D. 3 dec. 1959 höll preceptor Per-Olof Bolding ett föredrag om Säkerhet, snabbhet och billighet i rättegången. D. 2 mars 1960 höll hovrättsrådet Per Erik Fürst ett föredrag om Rätt i Öst — orätt i Väst, ett och annat om kommunistisk rättsordning.
    Styrelsen har under 1959 haft följande sammansättning: ordf. jur.stud. Jan-Henrik Björck, v. ord. i jur. stud. Jon Lindgren, sekr. fil. kand. jur. kand. Berit Sandqvist-Örnberg samt preceptor Per-Olof Bolding och jur. kand. Jan Axel Bränholm. — Föreningen har ett fyrtiotal medlemmar.

    Kriminalpolitiska sällskapet i Stockholm har under 1959 sammanträtt d. 12 mars varvid prof. Arne Trankell inledde diskussion över ämnet »Psykologens roll i rättsskipningen.» Flera av sällskapets ledamöter har deltagit i de konferenser om åtgärderna mot ungdomsbrottsligheten som under 1959 hållits i justitiedepartementets regi.
    Möteskommitté har under 1959 varit prof. Ivar Strahl, fångvårdsdirektör Gunnar Marnell och kanslisekr. Ulla Larsson.

    Kriminalpolitiska sällskapet i Göteborg har under 1959 hållit två sammanträden, varvid behandlats följande ämnen: d. 2 febr. »Det asociala ungdomsklientelet» (inledare: fil. doktor Paul Lindblom, Lund) samt d. 20 mars »Om skyddsvärnets inackorderingshem i Göteborg» (inledare: byråföreståndaren Gösta Detterborg, Göteborg).
    Sällskapets angelägenheter handhavas av en möteskommitté, som under 1959 utgjorts av följande personer: lagmannen Einar Holm, överläkaren Torsten S:son Frey, assistenten hos barnavårdsnämnden Ella Högmark samt statsåklagaren Mårten Stiernström. Mötesförhandlingarna ledas av en för varje sammanträde utsedd ordförande. — Sällskapet hade vid 1959 års utgång 68 ledamöter.

    Föreningen Sveriges stadsdomare höll d. 19 sept. 1959 årsmöte i stifts- och länsbibliotekets hörsal i Västerås under ordförandeskap av borgmästaren Gösta Strandell. Till årsmötet hade infunnit sig ett flertal gäster samt ett hundratal föreningsmedlemmar, de flesta med damer. Under förmiddagen hölls överläggning över ämnet: »Vilka ökade möjligheter till brottslighetens bekämpande innebär 1959 års ändringar i lagen om villkorlig dom?» Inledare voro hovrättsassessorn Carl Holmberg och landshövdingen Olov Rylander. Efter inledningsanförandena följde en livlig diskussion. Eftermiddagen ägnades åt överläggning om »Sekretesslagen och domstolarna». Inledare voro doc. Gustaf Petrén och rådmannen Bengt Lännergren. I samband med årsmötesförhandlingarna utsågs borgmästare Strandell, som förklarat sig icke önska ifrågakomma för omval, till hedersledamot i föreningen. Västerås stad gav lunch för mötesdeltagarna med damer. På kvällen var gemensam middag anordnad å Stadshotellet. Vid denna blevo borgmästare och

 

NOTISER 317fru Strandell föremål för hyllningar, därvid borgmästare Nils Rappe, som utsetts till föreningens ordförande, framförde föreningens tack till borgmästare Strandell för det föredömliga sätt på vilket han under många år skött ordförandeskapet i föreningen. Till fru Strandell överlämnades blommor. Dagen efter årsmötet företogo ett stort antal av mötesdeltagarna en en utfärd till 1600-talsslottet Tidö, som förevisades av skriftställaren John Bernström.
    Föreningens styrelse utgöres av borgmästaren Nils Rappe, Jönköping, ordf., rådmannen Helge Forkman, Malmö, v. ordf., borgmästarna Sven Lutteman, Norrköping, Axel Lindskog, Varberg, Åke Jansler, Östersund, rådmännen Birger Brandt, Stockholm, Artur Arnström, Göteborg, Allan Källoff, Borås, Bengt Lännergren, Stockholm, kassaförv., Anders Bruzelius, Lund, Allan Sandberg, Hälsingborg, sekr., och Tryggve Franzén, Uppsala. Styrelsesuppl. äro rådmannen Torsten Huldén, Göteborg, borgmästaren Bengt Åström, Sundsvall, och rådmannen Erik Ahnlund, Västerås. — Föreningen har 219 medlemmar och 2 hedersledamöter.