Föreningen Sveriges auditörer höll d. 3 sept. 1959 sitt årsmöte i Stockholm. I samband härmed hölls med föreningen såsom anordnare det sjunde nordiska militärjuristmötet med ett 25-tal deltagare från de övriga nordiska länderna. I mötet deltog bl. a. överbefälhavaren, militieombudsmannen och försvarsstabschefen. Byråchefen Olavi Korte från Finland inledde en diskussion i ämnet »Militärpolisens ställning och uppgifter inom den militära rättsvårdens område». Generaladvokaten Ivar Follestad från Norge höll ett föredrag över ämnet »Behandlingen av militäre ulykkesaker og spörsmålet om auditörens medvirkning i undersögelsekommisjoner efter slike ulykker». Vidare lämnade fuldmægtig G. Fält-Jensen från Danmark en redogörelse om det danska klageudvalgets verksamhet under 5 år. Mötet avslutades d. 5 sept. med ett besök jämte damer å Marinens skolor å Berga, där lunch intogs.
    Föreningens styrelse utgöres av auditörerna Allan Wirgin, Sthm, ordf., Gösta Wilkens, Göteborg, v. ordf., Knut Ljungberg, Sthm, sekr. och skattm., Sture Borgquist, Linköping, och Titus Linnell, Sthm, med Åke Svensson, Halmstad, och F. Victor, Östersund, såsom suppl. — Föreningens medlemsantal uppgick under 1959 till 72.

    Försäkringsjuridiska föreningens styrelse utgöres fr. o. m. 1960 av f. d. hovrättsrådet O. H. Appeltofft, ordf., justitierådet Erik Tammelin, v. ordf., direktören J. G. Lindström, adv. Sigrid Beckman, direktören Staffan Björkman, lagbyråchefen Bengt Hult, dispaschören P. G. Hasselrot och jur. kand. Arne Hallström, sekr. Styrelsesuppl. äro prof. Jan Hellner och direktören Gerhard Grabe. Revisorer äro direktören Olof Alexanderson och direktören Sven Lidman.
    Under år 1959 har föreningen sammanträtt fyra gånger, varvid följande föredrag hållits: d. 12 febr. av direktören Erik Lindman över ämnet »Synpunkter på den nya dödsbobeskattningen av försäkring»; d. 27 okt. av justitierådet Gösta Walin över ämnet »Några spörsmål angående förmånstagareförordnandet» och d. 2 dec. av jur. lic. B. Bengtsson över ämnet »Tolkningav ansvarighetsförsäkringsvillkor. Några synpunkter». D. 8 maj anordnades gemensamt med Juridiska föreningen i Uppsala ett vårsammanträde, varvid prof. Phillips Hult i ett kåserande anförande »botaniserade i den försäkringsrättsliga rabatten».

 

318 NOTISER    I föreningens publikationsserie har utkommit såsom nr 15 prof. J. Hellners arbete »Försäkringsrätt».
    Föreningen har 299 aktiva och 27 passiva medlemmar.