Föreningen yngre jurister vid Svea hovrätt har under år 1959 hållit fyra sammanträden. D. 17 febr. höll prof. Per Olof Ekelöf föredrag över ämnet »Domstolsorganisationen i stöpsleven». Vid årsmötet d. 5 maj kåserade hovrättsrådet Nils Mangård om sina erfarenheter som domare i Eritrea och förevisade ljusbilder därifrån. D. 5 dec. diskuterades 1955 års domarutrednings slutbetänkande »Domarbanan». Vid föreningens julsammankomst d. 15 dec. talade författaren Lars Forssell över ämnet »Juridik». I samarbete med Sveriges Juristförbund höll föreningen vidare d. 29 april ett sammanträde för orientering om resultatet av 1959 års avtalsrörelse. Föreningens 20-årsjubileum firades d. 7 mars med en hovrättsbal i Wrangelska palatset, därvid medlemmar av föreningen spelade upp en autentisk rättegång från 1700-talet. D. 16 sept. anordnade föreningen vernissage på en utställning av ett antal av hovrätten inköpta färglitografier med inledningsanförande av intendenten Carlo Derkert.
    Föreningen har i övrigt sysslat med olika personal- och tjänstgöringsfrågor.
    Som styrelse under verksamhetsåret 1959/60 fungera adj. ledamöterna Böret Eriksson, ordf., och Rune Berggren, v. ordf., fiskalen Per Dahlman, sekr., byråchefen Bertil Voss, kassaförv., samt assessorn Ingrid Hilding med assessorerna Torsten Löwbeer och Lars Wilhelmsson, adj. led. Ulf Nordenson samt fiskalerna Sven-Eric Nilsson och Jan Ljungar som suppl. — Föreningen har vid årsskiftet 1959/60 omkring 175 medlemmar.

    Föreningen yngre jurister under Göta hovrätt har under år 1959 sammanträtt tre gånger för behandling av personal- och tjänstgöringsfrågor. Dessutom ha medlemmarna samlats till en vårsupé. I styrelsen ha ingått assessorerna Tore Landahl, ordf., Lars-Erik Cronholm, v. ordf., och Åke Widding samt fiskalerna Jan Heuman och Gunnar Torgils, sekr. och kassaförv., med fiskalerna Bengt Svenson och Sven Heurgren som suppl. Föreningen har omkring 40 medlemmar.

    Föreningen yngre jurister i Skåne och Blekinge höll sitt årssammanträde d. 8 dec. 1959. Till föreningens styrelse för verksamhetsåret 1959/60 valdes assessorn Gösta Klementsson, ordf., adj. led. Erik Holmberg, v. ordf., fiskalen Stig Ramkull, sekr. och kassaförv., samt assessorn Sigvard Benndorf och adj.led. Gunnar Danielson med tingssekreterarna Örjan Wetterberg och Iwan Lindh samt fiskalen Carl-Axel Petri som suppl. Vid sammanträdet talade prof. Hans Thornstedt, Lund, över ämnet »Strafflagsreformens nuvarande läge». Vid sammanträde d. 1 dec. 1959 beslöt föreningen att till hedersledamot kalla presidenten Ivar Wieslander. D. 8 okt. 1959 anordnade föreningen jämte Malmö-Lunds juristförening middag för ett trettiotal referendarer från Schleswig-Holstein. Föreningen har omkring 50 medlemmar.

    Föreningen yngre jurister vid hovrätten för Västra Sverige har under verksamhetsåret 1959 sammanträtt flera gånger. Bland föreningsangelägenheterna har frågan om de ogynnsamma befordringsförhållandena för den yngre personalen vid hovrätten stått i förgrunden. D. 23 maj 1959 uppvaktade föreningen dåvarande justitieministern Ingvar Lindell i samband med dennes

 

NOTISER 319besök å hovrättsdomarmötet i Göteborg och framlade därvid sina synpunkter på förevarande fråga. Föreningen ämnar jämväl framdeles ägna särskild uppmärksamhet åt nämnda befordringsförhållanden. — Styrelsen utgöres nu av assessorn Lars Thorleif, ordf., adj. led. Jan-Eric Jagander, v. ordf., fiskalen Björn Eilard, sekr. och kassaförv., samt assessorn Birger Helling och adj. led. Sten Leire. Föreningen har omkring 30 medlemmar.