J. L. SIMPSON and HAZEL FOX. International arbitration. Law and practice. London 1959. Stevens. XX + 330 s. Inb. £ 2 sh. 2.

 

    Denna bok behandlar processuella problem som avser dels tvister mellan stater, dels tvister mellan å ena sidan en stat och å andra sidan medborgare i en annan stat. Arbetet är så upplagt att blicken riktas icke blott — som man skulle kunna tro av titeln — mot internationella skiljedomstolar som tillsätts från fall till fall (ad hoc arbitration) utan även mot de olika typerna av permanenta domstolar (standing international tribunals). Det framhålls i förordet att »the two processes are not disparate» och att »the one process influences the other».
    Resultatet av nämnda uppläggning är enligt anm:s mening mycket gott. Boken ger en upplysande och från många synpunkter intressant översikt över de processuella problemen sådana som dessa framträder på det internationellträttsliga planet. Och eftersom det förhåller sig så att den internationella processrätten till väsentlig del hämtar sina argument från internrättslig praxis och doktrin så har boken sitt givna värde även ur internrättslig synvinkel. Om någon viss internrättslig doktrin inte anses brukbar i internationellträttslig praxis, så bör detta ge anledning till noggrann prövning av doktrinens lämplighet över huvud taget. På längre sikt är det ett önskemål att skillnaderna mellan de olika staternas interna processregler utjämnas, och det är inte uteslutet att en sådan utjämning kan främjas genom den sovring som internationella rättsskipningsorgan tvingas utföra.

P. O. B.

 

S o v i e t  Y e a r-B o o k  of  I n t e r n a t i o n a l  L a w  1 9 5 8. Moskva 1959.

 

    Årsboken har utgivits av en tydligen nybildad »Soviet Association of International Law». Såsom förlag anges vetenskapsakademin i Moskva. Den föreliggande första årsboken omfattar 563 sidor text, artiklar i olika ämnen inom folkrätten med angränsande internationellt politiska aspekter samt meddelanden av skilda slag. Innehållsförteckningen publiceras jämväl på engelska, kinesiska, franska och tyska och artiklarna följs av en »summary» på engelska. Dessa »summaries» är ganska detaljerade och lämnar därför

 

LITTERATURNOTISER 35intressant upplysning om sovjetryska synpunkter på den internationella rätten. Åtminstone den som inte själv läser ryska har hittills varit hänvisad till de bearbetningar och kommentarer som publiceras på andra språk. Nu har vi möjlighet att komma källan närmare och årsbokens utgivande måste hälsas med stor tillfredsställelse.
    Nämnas må, att den innehåller en nekrolog över den förutvarande domaren i Internationella domstolen Sergej Krylov som hastigt avled efter hemkomsten förra hösten från New York, där han deltog i 48 :e konferensen med »International Law Association». De jurister utanför Sovjetunionen som lärt känna Krylov skall utan tvivel vid kommande internationella konferenser bliva varse tomrummet efter denna färgstarka och mångkunniga personlighet.

H. E.