I n t r o d u c t i o n  a u  d r o i t  c r i m i n e l  d e  l' A n g l e t e r r e. Ouvrage publié sous la direction de MARC ANCEL et de L. RADZINOWICZ. Paris 1959. Les éditions de l'épargne. XI + 306 s. Fr. 2 070. — Les grands systémes de droit pénal contemporains. I.

    Institut de droit comparé de l'Université de Paris har börjat utge en serie framställningar av straffrätten och straffrättsskipningen, inklusive straffprocessrätten, i olika länder. Den första volymen i serien har ägnats åt den engelska rätten. Denna är i många avseenden av stort intresse men är, möjligen med undantag för påföljdssystemet, ganska svårtillgänglig, och meningen har varit att framställa den på ett sätt som är lättfattligt för kontinentalpublik. Man har därvid haft en bitanke, nämligen att det också för engelska läsare kunde vara av intresse att se huru deras egna förhållanden te sig för den som icke är förtrogen med de säregna engelska begreppen och institutionerna.
    I en mycket läsvärd och tänkvärd inledning skildrar prof. RADZINOWICZ den engelska straffrättsskipningens utveckling och framhåller vissa av dess karakteristiska egenskaper, t. ex. att den till mycket stor del alltjämt icke är reglerad i lag och att den lagstiftning som finnes på området tillkommit genom partiella reformer i den mån praktiska reformbehov gjort sig gällande.
    Högt kvalificerade engelska författare behandla därefter i vart sitt avsnitt olika ämnen, så att läsaren får, om än icke en fullständig, så dock en mycket givande redogörelse för huvuddragen av den engelska straffrätten och dess tillämpning i vidaste bemärkelse. En lista med förklaringar av vissa specifikt engelska termer avslutar boken.

 

352 LITTERATURNOTISER    En liknande framställning av den skandinaviska straffrätten är planlagd men anses ej böra komma till stånd, innan slutlig ställning tagits till straffrättskommitténs och strafflagberedningens förslag.

I. S.