Svenskt-tyskt familjerätts-colloquium. Som bekant tillkom i Förbundsrepubliken Tyskland år 1957 en »Gleichberechtigungsgesetz», som avsåg att genomföra principen om mannens och hustruns likaberättigande även i fråga om de äktenskapliga egendomsförhållandena. Lagen hade föregåtts av noggranna studier bl. a. av nordisk äktenskapsrätt. Närmast av denna anledning tog Svenska samfundet för jämförande rättsforskning initiativet till ett colloquium rörande äkta makars egendom m. m. med deltagande av svenska och tyska familjerättsjurister. Sedan Deutsche Gesellschaft für Rechtsvergleichung tackat ja till den svenska inbjudan, hölls colloquiet i Stockholm och Uppsala under dagarna 19—21 maj 1959. Tyskarna mötte upp med en eminent sakkunnig delegation på sex medlemmar: prof. Beitzke, Bonn, prof. Ficker, Mainz, Senatspräsident Dr. Lauterbach, Hamburg, Ministerialrat Dr. Massfeller, Bonn, prof. Müller-Freienfels, Frankfurt a. M., samt Bundesrichter Dr. Reinicke, Karlsruhe. De svenska huvuddeltagarna voro åtta: advokat Sigrid Beckman, hovrättsassessor Höglund, prof. Lögdberg, prof. Malmström, prof. Schmidt, dr.jur. Simson, preceptor Vahlén och doc. Gunvor Wallin. Diskussionerna voro intensiva och givande. De svenska deltagarna fingo en utomordentligt klar belysning av den tyska lagstiftningens innebörd och skälen till att den tyske lagstiftaren valt en annan lösning än den nordiska.
    Gästfrihet mot konferensdeltagarna utövades av justitiedepartementet, juridiska fakulteten i Stockholm och Institutet för jämförande rättsvetenskap i Uppsala. Ekonomiskt stöd hade också lämnats av juridiska fakulteten i Uppsala samt Harry Axelson Iohnsons fond för rättsvetenskaplig forskning. Det kan till sist sägas, att de gynnsamma erfarenheterna av utbytet från dylika små colloquier visa, att dessa representera en mycket värdefull metod för komparativt arbete.

Å. M—m

    Comité Maritime International — Avdelning Finland höll sitt årsmöte d. 7 mars 1960 i Helsingfors. Vid föreningens årsmöte höll föreningens ordf. förvaltningsrådet jur. dr Rudolf Beckman ett föredrag om gränserna för territorialvattnen och vice häradshövdingen Fredrik Norrmén ett föredrag om ansvar för skada, orsakad av atomdrivet fartyg. Till medlem av styrelsen i stället för vice häradshövdingen Tönne Antell, som avlidit, valdes vice häradshövdingen Fredrik Norrmén, tillika sekreterare. Föreningens medlemsantal utgör 55, varav 32 enskilda medlemmar och 23 bolag eller andra sammanslutningar.

R. B-n