376 NOTISER    Juridiska föreningen i Uppsala har under år 1959 sammanträtt sex gånger. Vid vårterminens första sammanträde talade prof. Bo Palmgren från Helsingfors om »Rätt och billighet i skiljemanna förfarande». D. 17 mars höll hovrättsrådet Åke Martenius föredrag om »Avtalsfrihet och näringsfrihet» och d. 10 april talade prof. Alvar Nelson från Aarhus över ämnet »Den äreröriga sanningen». Vårfesten d. 8 maj anordnades tillsammans med Försäkringsjuridiska föreningen, varvid prof. Phillips Hult inför en synnerligen talrik församling »Botaniserade i den försäkringsjuridiska rabatten». Vid höstens recentiorsfest kåserade hovrättsrådet Bengt Lassen om »Den farliga juridiken» och d. 27 okt. gav ambassadör Sture Petrén glimtar från »Fem års tillämpning av de europeiska konventionerna om mänskliga rättigheter».
    Föreningens styrelse har under året utdelat Juridiska föreningens i Uppsala 100-årsstipendium till jur. stud. Jan Mårtensson och jur. stud. Erik Weman samt Norstedts bokpremium till jur. stud. Stig von Post.
    Kontakten med de nordiska grannländerna har varit livlig. Föreningen har haft nöjet att som sina gäster se jur. stud. Matti Pennanen från Pykälä, Jarl Hagelstam från Codex, Niels-Gustaf Bardenfleth från Köpenhamn och Reidar Webster från Oslo. Föreningens representerades av jur. stud. Christer Mannerfelt vid Juridiska föreningens i Lund 75-årsjubileum, i Köpenhamn av jur. stud. Lennart Hager och i Helsingfors av jur. stud. Carl Rosenblad.
    Föreningens styrelse har under året haft följande sammansättning: preceptor Svante Bergström, ordf., hovrättsfiskal Anders Agell, v. ordf., jur.stud. Carl Rosenblad, sekr., civ.ek. Gunnar Hörstadius, skattm., jur. stud. Agneta Lindvall, bibliotekarie, jur. stud. Lars Ekman, v. bibl., jur. stud. Ola Bengtson, litteraturföreståndare till d. 8 maj, därefter jur. stud. Carl Gustaf Nylander, jur. stud. Gunnar Lundgren, klubbm., jur. stud. Hans Sjöquist, kassör, samt jur. stud. Christer Mannerfelt, jur. stud. Lennart Hager, jur. stud. Johan Leche och jur. stud. Niels Dahlmann. Föreningen har omkring 350 medlemmar.

    Juridiska föreningen i Lund. I föreningens styrelse ingick under verksamhetsåret 1959 doc. Ulf Persson, ordf., doc. Per-Edwin Wallén, v. ordf., jur.stud. Robert Nilsson, litteraturförman och jur. stud. Göran Ravnsborg, sekr. Föreningens verksamhet har som tidigare bestått i anordnande av föredrag med diskussioner vid de följande eftersitsarna. Föreningen firade under hösten sitt 75-årsjubileum, vid vilket justitierådet Hjalmar Karlgren höll föredrag över ämnet »Kutym och rättsregel». Utbytesverksamheten med de finska juris studerandena fortsatte; vid årsmötet i december, där adv. E. Nathorst Böös kåserade om »Paragrafer kring konsten» valdes till styrelse för år 1960 prof. H. Thornstedt, ordf., doc. G. Wallin, v. ordf., jur. stud. Wolfgang Heinrichs, litteraturförman, samt fil. kand., jur. stud. Jan Forsström, sekr.

    Stockholms högskolas juridiska förening har under verksamhetsåret 1959 anordnat följande sammankomster:
    Debatter: d. 20 mars debatterades under stor publikanslutning »Psykologens roll i rättsskipningen» med prof. Arne Trankell, stadsfiskal Lennart Asplund, hovrättsassessor Michael von Koch, adv. Hjalmar Petri och doc. Lars Welamson; d. 16 april medverkade prof. Folke Schmidt, byråsekreterare Sten-Olof Döös, förbundsjurist Gunnar Lundberg och jur. stud. Ulf Bernitz i en debatt över ämnet »för många jurister»; d. 16 okt. hölls under titeln

 

NOTISER 377»Domarbanan» en debatt om advokat- och åklagarverksamheten som ett led i domarkarriären under medverkan av stadsfiskal Lennart Asplund, assessor Nils Edwall, adv. Göran Luterkort och hovrättsfiskal Bertil Voss. »Oaktsamhet i trafik — är bilisten beroende av godtycklig prövning?» var titeln på en debatt d. 17 nov. med adv. Sten Agvald, landsfiskalsassistent Hans Holmér, assessor K. E. Rosén och adv. Åke Vilhelmsson som inledare. Slutligen anordnades i samarbete med Svenska juristföreningen för rättssäkerhet d. 26 jan. en debatt över ämnet »Juristens betydelse i barnavården» med generaldirektör Ernst Bexelius, rådman Curt Böre, hovrättsrådet Per-Erik Fürst, assessor Holger Romander, borgmästare Eric Wahlberg och, som ordförande, doc. Gustaf Petrén.
    Colloquier: föreningens serie av colloquier inleddes d. 26 febr. med »Sol och Vår» med preceptor Tore Strömberg; d. 9 mars följde så »Tvingande regler i köplagen» under prof. Knut Rodhe; d. 24 april en »Advokatträff» med advokaterna Arthur Boström, Bengt Lemke och Åke Svensson. »Åklagarens roll» var titeln på ett colloquium d. 15 sept. med stadsfiskal Bert de Woul, polisintendent Bengt Erlandsson och landsfogdeassistent Lennart Lindelöw och årets sista colloquium, »Laglydnad och Lagkunskap», ägde rum d. 27 nov. och leddes av prof. Hans Thornstedt.
    Studiebesök i kombination med diskussion: föreningen har företagit »ett besök i rätts- och polisväsendets högkvarter» med kanslichef Stig Radhe d.
    20 april; d. 9 sept. besöktes kriminaltekniska anstalten och kriminalmuseet; d. 23 okt. arrangerades ett studiebesök med diskussion under titeln »Maktfördelning och demokrati inom kommunalförvaltningen» med kanslichef Stig Radhe; UD besöktes d. 11 nov. med bl. a. utrikesrådet Erland Kleen och byråchef Per Anger.
    Kurser: fil. kand. Tolle Ramstedt ledde en kurs i sammanträdesteknik under tiden d. 10—20 nov.
    Fester: sedvanlig Valborgsmässobal, recentiorsfest med spexet Robin Hood, julfest, s. k. »ölstånkor», lunch med nordiska gäster, m. m.
    Övriga sammankomster: d. 5 nov. konstituerades årsföreningen J-59.
    Representation: föreningen har under året gästats av representanter för Juristföreningen Codex i Helsingfors, Juridisk Diskussionsklubb i Köpenhamn, Juridisk Studenterklub i Aarhus, Juristforeningen i Oslo och Juristföreningen Pykälä i Helsingfors och representanter för föreningen har gjort återbesök i Helsingfors (Codex) och Köpenhamn. Spexet »Kraka söker maka» uppfördes i mars i Helsingfors av medlemmar av föreningen. Föreningen har sänt representanter till vårfesten i Uppsala i maj och till Juridiska Föreningens i Lund 75-årsjubileum.
    Förlagsverksamheten: föreningens förlagsverksamhet har under året varit livligt verksam och föreningen har dessutom utgivit tidningen »Walborgaren». Ett informationsblad med titeln IUS-bäraren utkom för första gången i mars och följdes under året av ytterligare 4 nummer.
    Föreningens inspektor har under året varit prof. Ivar Agge och styrelsen har haft följande sammansättning: ordf. jur. stud. Anders Hagardt, v. ordf. jur. stud. Ingrid Alexanderson, sekr. jur. stud. Bo Johan Hultman, ersatt 14 dec. av jur. stud. Andreas Ådahl, skattm. jur. stud. Inger Vollmer, bibl. jur. stud. Bo Drangel samt konsultativa ledamöter jur. stud. Ulf Bernitz, ersatt 21 sept. av jur. stud. Andreas Ådahl, i sin tur ersatt 14 dec. av jur. stud.Leif Carbell och Nils Wilborg. — Föreningen har omkring 875 medlemmar.