BIRGER EKEBERG 80 ÅR

 

 

När Birger Ekeberg den 10 augusti ingår i sitt nionde decennium, har icke minst Svensk Juristtidning anledning att bringa honom sin vördsamma och uppriktiga hyllning. I den anmälan, som inledde tidskriftens först utkommande häfte i mars 1916, upptogs dåvarande professorn Ekeberg såsom medlem av redaktionen, och på omslaget till det häfte, som nu förmedlar några kortfattade hyllningsord, står namnet Birger Ekeberg alltjämt främst bland utgivarna. Tacksamheten för det arbete, som under ovanligt lång tid nedlagts till tidskriftens fromma, är självfallet icke tillräckligt uttryckt med en erinran om bemärkelsedagen, men föremålet för denna hyllning skall säkerligen ändå känna underströmmar av uppskattning och värme.
    Redan de nyss angivna tiderna ge upplysning om spännvidden av ett livsverk, som i sin gång blir markerat av en framskjuten milstolpe. Så sent som förra året lämnade Birger Ekeberg det sist innehavda ämbetet som riksmarskalk och han kunde dessförinnan sätta f. d. framför en rad andra ansvarsfyllda befattningar, av vilka må i omvänd tidsföljd nämnas president i Svea hovrätt, ordförande i lagberedningen, justitieråd, justitieminister. Meningen är icke att på nytt uppräkna en mångfald insatser på skilda områden; det skulle bli ett avtryck av sådan redovisning som återfinnes i tillgängliga uppslagsböcker. Ej heller kan det bli fråga om att söka närmare beskriva hur Birger Ekeberg skilt sig från den ena betydande uppgiften efter den andra. Också sådan karakteristik har förekommit vid tidigare tillfällen. I torftigt sammandrag må det dock tillåtas att framhålla att en högst märklig bredd och omfattning förenats med bestående innehåll och djupgående verkningar. Den lätthet för att inte säga elegans, med vilken även svåra värv genomförts, måste någon gång ha varit skenbar men har alltid varit ägnad att förbrylla en angenämt berörd omgivning. Att resultaten äro så många och värdefulla beror uppenbarligen ytterst på medfödda gåvor av sällsynt art och sammansättning men förklaras dessutom av en oavlåtlig strävan att använda dessa gåvor till allmän nytta; med rätta har den mångsidiga juristen fått röna tacksamhet i allt vidare kretsar.
    Till sin utrustning har Birger Ekeberg haft förmånen att räk-

25—603004. Svensk Juristtidning 1960

 

386 BIRGER EKEBERG 80 ÅRna hälsa och krafter, som gjort det möjligt att utföra en gärning långt över den för flertalet utmätta tiden till produktiv verksamhet. Fastän man vet att den vördade åttioåringen, som med rak hållning och spänstiga steg rör sig i gatans vimmel, fortsätter ett framgångsrikt arbetsliv, vill man ändå unna honom mera av vila och ro samt av tid till sådan återblick på gångna år som blir till nedtecknade minnen och ett efterlängtat tillskott till memoarlitteraturen. En underförstådd vädjan får därför inneslutas i önskningarna om ett fulltonigt otium cum dignitate.

Harry Guldberg