J u r i s t e n s  L o v s a m l i n g.  Redigert av SVEND DANIELSEN, ERLING HARBOE-JEPSEN och BENT HÅKONSEN. Udgivet av Danmarks Juristförbund i samarbejde med Studenterrådene ved Københavns og Århus Universiteter. Kbhvn 1959. Juristforbundets forlag. 655 s.
    I den här rubricerade utgåvan har för undervisningsändamål och för praktiskt bruk i övrigt sammanförts väsentliga delar av den oftast tillämpade danska lagstiftningen inom både offentlig och privat rätt. Det kronologiska registret upptager sjuttiotvå lagar och författningar, vilket synes kunna utgöra ett standardmått på vad den nyblivne juristen bör ha tillägnat sig vid avlagd examen. Såsom är vanligt i danska lagsamlingar inledes volymen med Danmarks riges grundlov, ett förhållande som ger anledning till en önskan att den nya svenska grundlag som blir resultatet av författningsutredningens nu pågående arbete icke — liksom föregångaren av år 1809 — skall förvisas till specialisternas bokhyllor utan i stället, där så är möjligt, göras tillgänglig i lagboksutgåvor etc. — Högt beröm förtjänar den danska lagsamlingensvackra band i grått linne med tryck i guld och grönt.

S. F.

 

    J u s  e t  l e x. Festschrift zum 70. Geburtstag von Max Gutzwiller. Basel 1959. Helbing & Lichtenhahn. 800 s. Sfr. 54,00.
    Inte mindre än fyrtiofyra framstående europeiska jurister (med få undantag professorer) har förenat sig för att hylla den schweiziske rättslärde Max Gutzwiller i en tung och diger festskrift på fem språk med anledningav hans sjuttioårsdag. Sverige representeras härvid av f. d. justitierådet ALGOT BAGGE med ett bidrag som ägnats åt en redogörelse för det gemensamma internationella kommissionsarbetet i syfte att förenhetliga eller koordinera kulturstaternas materiella civilrätt och internationella privaträtt. Uppsatsen heter: »Trente ans de collaboration».
    De fyrtiofyra uppsatserna som fyller åtta hundra boksidor omspänner ett väldigt område inom den juridiska vetenskapen, vilket motsvarar jubilarens vida arbetsfält och intressesfär. Festskriftens utgivare (tre professorer vid Gutzwillers universitet Fribourg i Schweiz) har i översiktlighetens intresse uppdelat arbetena i fyra olika avdelningar: romersk och schweizisk rättshistoria, metodiska principfrågor och lagstiftningens förenhetligande, internationell privaträtt samt allmänna rättsläror och rättskomparation.
    Ett arbete faller utom ramen för festskriftens innehåll i övrigt, men förtjänar särskild uppmärksamhet även i Sverige. Genéve-docenten ADOLF F. SCHNITZER, känd bl. a. genom sitt stora tyskspråkiga verk om internationell privaträtt, har som sitt bidrag publicerat ett eget utkast till en ny schweizisk lag om internationell privaträtt.

G. S.

 

ÅKE HASSLER. Utsökningsrätt. Andra upplagan. Sthm 1960. Nordiska Bokhandeln. 489 s. Kr. 32,50.
    HASSLERS välkända standardverk i utsökningsrätt (anmält av STJERNQVIST i SvJT 1953 s. 384 f.) har nu i en andra upplaga förts å jour med den senaste utvecklingen i lagstiftning, praxis och doktrin. I den nya upplagan av detta betydande arbete ägnas f. ö. avsevärt större uppmärksamhet åt införselinstitutet, något som otvivelaktigt är motiverat med hänsyn till dess stora praktiska betydelse.

L. W.