470 NOTISER    Ombudsmannen för näringsfrihetsfrågor. Sammanlagt 14 ärenden avseende tillhopa 81 i kartellregistret redovisade konkurrensbegränsande överenskommelser har behandlats av NO under 1959. Av dem har fyra ärenden avskrivits enär avtalen upphävts eller i sådan mån ändrats att för närvarande ytterligare åtgärder ansetts ej böra vidtagas. Ett ärende av hithörande slag bedömdes icke vara av sådan betydelse att skadlig verkan i konkurrensbegränsningslagens mening kunde anses föreligga. Återstående nio ärenden var vid utgången av år 1959 ännu icke slutbehandlade.
    Under 1959 handlades vidare av NO sammanlagt 149 anmälningar av enskilda parter mot olika former av konkurrensbegränsningar. Av dessa framställningar hade 82 inkommit under 1959 medan resten inkommit under föregående år. Fyra av dessa anmälningsärenden fördes under 1959 av NO under näringsfrihetsrådets prövning. 28 anmälningsärenden avskrevs under året enär det påtalade missförhållandet undanröjts i samband med ombudsmannaämbetets handläggning av anmälningen. I 23 ärenden begärde NO speciella utredningar genom statens pris- och kartellnämnds försorg.
    Ombudsmannaämbetet redovisar fortlöpande i tidskriften Pris- och Kartellfrågor vissa ärenden av mera allmänt intresse. I flera av de sålunda under år 1959 redovisade ärendena var fråga om leveransvägran gentemot grossister och detaljister. I den mån rationella företagsekonomiska grunder av ifrågavarande leverantörer har kunnat åberopas som skäl för vägran att sälja och leveransvägran icke i mera påtaglig omfattning försvårat eller hindrat vederbörandes näringsutövning har NO förklarat sig icke vilja bringa frågan under näringsfrihetsrådets prövning. Endast en av de klagande, som under 1959 fått anmälan avvisad av NO har fullföljt sin talan till näringsfrihetsrådet. Några exempel har i tidskriften även lämnats på sådana fall där de för konkurrensbegränsningen ansvariga parterna ändrat sin påtalade försäljningspolitik till förmån för den part som gjort anmälan till NO. I ett sådant fall var fråga om en fabrikant, som avbrutit all affärsförbindelse med en biltillbehörsgrossist därför att denne återförsålt varor av fabrikantens tillverkning till s. k. postordergrossister, vilka bl. a. haft inköpsföreningar bildade av konsumenter såsom kunder. Fabrikanten återupptog affärsförbindelsen med grossisten sedan han erfarit att NO bedömde att leveransavstängningen medförde skadlig verkan i lagens mening. I ett annat fall, som gällde försäljning av finguld för guldsmedsändamål, uppnåddes likaledes en för den klagande företagaren godtagbar uppgörelse sedan verkställda utredningar givit vid handen att NO hade skälig anledning att föra ärendet till näringsfrihetsrådet.

 S.L.

    Interneringsnämnden. Enligt interneringsnämndens berättelse för år 1959 (ang. 1958 se SvJT 1959 s. 297) har nämnden under 1959 prövat 404 mål, beträffande ifrågasatt förvaring, därav 7 rörande kvinnor. Förvaring tillstyrktes av nämnden och ådömdes av domstol i 259 mål (därav 2 beträffande kvinnor), tillstyrktes men blev ej ådömd i 29 (1) mål, avstyrktes och ådömdes icke i 104 (3) mål samt avstyrktes men blev ådömd i 7 (0) mål. I 5 (1) mål hemställde nämnden om sinnesundersökning. Något mål angående ifrågasatt internering har icke prövats av nämnden under året.
    Under 1959 har på prov utskrivits 276 (3) förvarade. 102 (2) personer har nyintagits för förvaring, 137 (1) återintagits efter domstols dom och 64 (0) återhämtats efter beslut av nämnden. I årsberättelsen redovisas första

 

NOTISER 471återfall, som lett till återintagning i eller återhämtning till säkerhetsanstalt eller till dom å frihetsstraff, för dem som utskrivits efter år 1945.
    Vid årets slut var i säkerhetsanstalt intagna 583 (5) förvarade. Under 1959 har icke någon internerad varit intagen å säkerhetsanstalt.

C. H.