Utredning rörande vindikationsrätten. Med stöd av K. M:ts bemyndigande har prof. Henrik Hessler tillkallats för att verkställa utredning rörande reglerna om vindikationsrätt vid förvärv i god tro av lös egendom från annan än rätt ägare eller innehavare i syfte att nå nordisk rättslikhet på området (SvJT1960 s. 240). I direktiven för utredningsarbetet erinrade justitieministern, statsrådet Herman Kling, om att Nordiska rådets presidium i skrivelse d. 17 febr. 1959 till de nordiska ländernas regeringar hemställt att samnordisk utredning måtte ske i syfte att nå fram till mera enhetliga regler än de nuvarande beträffande verkan av god tro vid exstinktiva förvärv av lös egendom där ursprunglige ägaren eller innehavaren gör anspråk på att återfå egendomen (vindikation). Praktiska olägenheter föranleddes av att i de nordiska länderna rättsuppfattningen vore divergerande i detta avseende. I konfliktsituationer mellan förvärvaren, å ena, samt den ursprunglige ägaren eller innehavaren, å andra sidan, ansåges sålunda i ensartade fall ibland förvärvaren böra ha företrädesrätt till egendomen, eventuellt dock inskränkt av en rätt för ägaren eller innehavaren att återfå denna mot lösen. Enligt en annan uppfattning åter hade ägaren eller innehavaren en ovillkorlig rätt att återfå egendomen. De delegerade för nordiskt lagsamarbete, vilka beretts tillfälle att yttra sig i saken, hade förordat att utredning skulle komma till stånd rörande vissa praktiska fall, såsom då fråga vore om vindikation av tjuvgods eller hittegods eller egendom som varit föremål för lån, hyra, handpant, överlåtelse med äganderättsförbehåll eller tvesalu, samt hade tilllika påpekat att en samordning av hithörande regler skulle innebära ett ändamålsenligt fullföljande av den överensstämmelse, som föreligger i de nordiska skuldebrevslagarna beträffande reglerna om vindikation av värdepapper.
    Justitieministern anförde slutligen att enligt överenskommelse vid nordiskajustitieministermötet i Stockholm i juni 1959 utredning i enahanda hänseende skulle verkställas jämväl i övriga nordiska länder.

S. F.

PERSONALNOTISER

    Ny professor. K. M:t har 3 juni 1960 till professor i processrätt vid Stockholms universitet fr. o. m. 1 juli 1960 utnämnt docenten vid Stockholms högskola Lars Welamson.
    Prof. Welamson är född i Stockholm 28 juni 1921 och blev jur. kand. där 1942. Efter tingstjänstgöring i Södertörns och Västerbergslags domsagor samt tjänstgöring vid Stockholms rådhusrätt tidvis under åren 1942—1944 och 1947—1948 disputerade han för juris doktorsgrad i Stockholm 1949 på avhandlingen »Om brottmålsdomens rättskraft». Han förordnades samma år till docent i processrätt vid Stockholms högskola och från 1957 till innehavare av en forskardocentbefattning där. Han har vissa tider uppehållit den med professuren i processrätt vid högskolan förenade undervisnings- och examinationsskyldigheten. Förutom gradualavhandlingen märkes bland hans arbeten »Om anslutningsvad och reformatio in pejus» (1952), »Domvillobesvär av tredje man» (1956), avsnittet om prejudikat i »Juridikens källmaterial» (1959) samt uppsatser, rättsfallsöversikter och recensioner, särskilt i SvJT.