PERSONALNOTISER 475    Justitiedepartementet. K. M :t har
    13 maj 1960 förordnat hovr.rådet i Svea hovr. Lars Simonsson till byråchef i justitiedep. fr. o. m. 16 maj 1960;
    27 maj 1960 förordnat ass. i Svea hovr. Torsten Löwbeer att fr. o. m. 1 juni 1960 biträda såsom sakkunnig inom justitiedep.;
    30 juni 1960 förordnat hovr.rådet i Svea hovr. Torwald Hesser till byråchef för lagärenden i justitiedep.;
    s. d. förordnat ass. i Svea hovr. Carl Holmberg att fr. o. m. den 1 juli 1960 t. v. bestrida på byråchef för lagärenden i justitiedep. ankommande göromål;
    s. d. förordnat amanuensen i justitiedep. Clas Amilon till kanslisekr. i samma dep.
    Dep.chefen har
    5 maj 1960 förordnat hovr.rådet i Svea hovr. Gunnar Thyresson att såsom sakkunnig utreda frågan ang. upplysning till militära myndigheter om ådömda straff m. m. betr. personal som beordras fullgöra militärtjänst;
    21 maj 1960, med motsv. entledigande för amanuensen Birgitta Liljefors, förordnat ass. i Svea hovr. Gösta Sandell till sekr. i 1955 års valutredn.;
    23 maj 1960 förordnat jur. kand. Britt-Mari Persson att såsom expert biträda utredn. ang. försöksverksamhet mot ungdomsbrottsligheten;
    9 juni 1960 förordnat hovr.pres. Knut Elliot, ordf., lagm. Olof Engqvistoch t. f. kanslichefen P. A. V. Tammelin att utreda frågan om hovrätts domförhet ävensom t. f. byråchefen Harriet Stangenberg att såsom expert biträda utredn.;
    29 juni 1960 förordnat hovr.rådet Ingvar Henkow till sekr. i sistnämndautredn.

    Försvarsdepartementet. K. M:t har
    30 juni 1960 förordnat byråchefen för lagärenden i försvarsdep. hovr.rådet i hovr. för Övre Norrland Åke Paulsson till avd.chef i samma dep. fr. o. m. 1 juli 1960 t. v. ävensom att t. v. uppehålla exp.chefstjänsten i dep:et;
    s. d. förordnat t. f. byråchefen för lagärenden i försvarsdep., hovr.rådet i hovr. för Övre Norrland Stig Marcus till byråchef för lagärenden i samma dep. fr. o. m. 1 juli 1960 t. v.

Socialdepartementet. K. M:t har
    30 juni 1960 förordnat byråchefen för lagärenden i socialdep., ass. i hovr. för Västra Sverige Bengt Hamdahl till chef för soc.dep:ts rättsavd. fr. o. m.1 juli 1960;
    s. d. förordnat adj. led. i hovr. över Skåne och Blekinge Gunnar Harald Danielson till byråchef för lagärenden i socialdep. fr. o. m. 1 sept. 1960.

    Inrikesdepartementet. K. M:t har 27 maj 1960 förordnat ass. i Svea hovr. Eskil Hellner till byråchef för lagärenden i inrikesdep. fr. o. m. 1 juli 1960 t. v.

    Ecklesiastikdepartementet. K. M:t har 30 juni 1960, med motsv. entled. av hovr.rådet i Göta hovr. Ingemar Ulveson, förordnat hovr.rådet i Göta hovr. Sven Ekblad till byråchef för lagärenden i ecklesiastikdep.

    Högsta domstolen. K. M:t har 30 juni 1960 beviljat justitierådet Nils Ljunggren avsked med utg. av sept. 1960.

    Regeringsrätten. K. M :t har
    13 maj 1960 beviljat reg.rådet Johannes Dillner avsked med utg. av maj 1960 för att fullgöra honom meddelade offentliga uppdrag;
    s. d. utnämnt byråchefen i justitiedep., hovr.rådet i Svea hovrätt Hans Fredrik Ringdén och chefen för socialdep :s rättsavd., hovr.rådet i nämnda hovr. Liss Granqvist till reg.råd, Ringdén fr. o. m. 16 maj 1960 och Granqvist fr. o. m. 1 juni 1960.

    Nedre justitierevisionen. K. M:t har 13 maj 1960 förordnat ass. i Göta hovr. Tore Landahl att t. v. tjänstgöra såsom rev.sekr.
    Följande på stat uppförda rev.sekr. åtnjöto 1 juni 1960 på grund av offentliga uppdrag eller liknande ledighet från rev.sekr. tjänsten: J. Björling (ss föredragande hos RÅ taga befattning med visst ärende), Å. Sundquist (led. o.

 

476 PERSONALNOTISERsekr. i utredn. rör. lagstiftningen o. administrationen på pris- o. konkurrensområdet) och A. Loheman (ss e. föredragande hos RÅ). Av de 27 ord. rev.sekr. voro 23 i tjänst, 1 ämbete var vakant.
    Såsom tf rev.sekr. tjänstgjorde hovrättsrådet G. Ernulf (V. Sverige), assessorerna L.-E. Tillinger (Svea), I. Lekman (Svea), tingsdomaren N.-G. Lejefors (Västmanlands västra domsaga), bitr. vattenrättsdomaren L. Schoultz (Söderbygden), hovrättsrådet C.-G. Grotander (N. Norrland), assessorn Å. Wikner (Svea), hovrättsråden S. Löwendahl (Göta), B. Smedberg (Göta), bitr. vattenrättsdomaren L. Delin (Västerbygden), hovrättsrådet N. Sönnerby (Göta), assessorerna L. Jarnås (Svea), T. Landahl (Göta), Å. Åhström (Skåne och Blekinge), M. von Koch (Svea), O. R:son Nelander (Skåne och Blekinge) samt G. Cronsioe (Skåne och Blekinge).