Tjänstlediga lagmän, hovrättsråd, assessorer, fiskaler, tingsdomare ochtingssekreterare. Följande hovrättsledamöter, fiskaler, tingsdomare och tingssekreterare åtnjöto omkring 1 juni 1960 på grund av offentligt uppdrag (annat än förordnande i underrätt eller vattendomstol) m. m. ledighet fråntjänsten:
    i  S v e a   h o v r ä t t:  hovrättsråden A. Ribbing (chef f. rättsavd. jordbr.dep.), K. Sidenbladh (just.dep.), Å. Martenius (ombudsman för näringsfrihetsfrågor), G. von Sydow (avd.chef komm.dep.), E. Conradi (just.dep.), P.-E. Fürst (kommerskoll.), S. af Geijerstam (statsråd), G. Lagergren (neutral led.av skiljekommissionen för egendom, rättigheter och intressen i Förbundsrepubliken Tyskland), S. G. Jonzon (jordbr.dep.), P. Bergsten (statssekr. just.dep.), Sara Falk (just.dep.), T. Hesser (just.dep.), H. Nordqvist (just.dep.), L. Simonsson (byråchef just.dep.), F. Nyquist (led. av hyresrådet) och P. Westerlind (led. i lagberedningen), assessorerna E. Åqvist (lagbyråchef finansdep.), B. Hult (lagbyråchef just.dep.), I. Wallenberg (byråchef JO), G. Petrén (just.dep.), S. Rudholm (lagbyråchef just.dep.), C. Holmberg (just.dep.), L. E. Tillinger (tf rev.sekr.), B. Mollstedt (just.dep.), I. Lekman (tf rev.sekr.), B. Holmquist (finansdep.), A. Elowson (byråchef RÅ), L. Hjerner (doc. Uppsala univ.), M. Bäärnhielm (riksdagens III lagutskott), Å. Wik-

 

480 PERSONALNOTISERner (tf rev.sekr.), S. Nordlund (chef f. rättsavd. inrikesdep.), O. Höglund (just.dep.), P. Ihrfelt (eo byråchef näringsfrihetsrådet), G. Dyrssen (just.dep.),L. Jarnås (tf rev.sekr.), E. Holmberg (inrikesdep.), T. Löwbeer (riksdagens I lagutskott), M. von Koch (tf rev.sekr.), G. Ericsson (eckl.dep.), H. Bergqvist (just.dep.), E. Hellner (inrikesdep.), L. Wilhelmson (försvarsdep.), G. Sandell (riksdagens konst.utskott), L. Persson (jordbr.dep.), T. Brundin (just.dep.), E. Mogård (ensk. ang.), T. Sars (JK-ämbetet), P. Hylander (riksdagens konst.utskott), I. Hilding (soc.dep.), A. Hedström (just.dep.), A. Rainer (soc.dep.),N. Mannerfelt (handelsdep.), I. Gullnäs (riksdagens III lagutskott), B. Rydin(just.dep.), C. Nordenson (just.dep.) och Böret Eriksson (riksdagens III lagutskott), fiskalerna S. Edlund (studier), J. Sundberg (studier), A. Wilhelmsson (lagberedn.), B. Voss (hyresrådet), Axel Wallén (arbetsdomstolen), G. Swartling (ÖÄ), A. Agell (studier), J. Ljungar (arbetsdomstolen), G. Ljungberg (studier), B. Lambe ( studier) samt Stina Lagergren och A. Scharp (ensk.ang.), tingsdomaren J. Gyllensvärd (just.dep.), bitr. vattenrättsdomarna L. Schoultz och Delin (tf rev.sekr.) ;
    i Göta hovrätt: hovrättsråden P. Karlberg (byråchef JK), U. Lundvik (JO:s ställföreträdare), I. Ulveson (just.dep.), B. Wieslander (lagbyråchef, statsrådsberedningen), G. Ekblad (eckl.dep.), S. Löwendahl (tf rev.sekr.), B. Smedberg (tf rev.sekr.) och N. Sönnerby (tf rev.sekr.), assessorerna H. Romander (just.dep.), Å. Widding (eckl.dep.) och T. Landahl (tf rev.sekr.), fiskalerna B. Frank (sekr. 1951 års rättegångskommitté), H Olsson (studier);
    i  h o v r ä t t e n   ö v e r   S k å n e   o c h   B l e k i n g e: assessorerna C. G. Persson ( statssekr. inrikesdep.), L. S. Fredlund (just.dep.), G. Borggård (lagbyråchef handelsdep.), C. Nordström (komm.dep.), B.-E. Åhberg (handelsdep.), Å. Åhström (tf rev.sekr.), K.-G. Lindelöw (eckl.dep.), J.-E. Elliot (socialdep.), O Nelander (tf rev.sekr.) och G. Cronsioe (tf rev.sekr.), fiskalerna Ö. Wetterberg (just.dep.), N. O. Wentz (riksdagens II lagutskott), C. A. Petri (eckl.dep), L. Ekberg (riksdagens II lagutskott) samt K.-O. Lidin ( studier);
    i  h o v r ä t t e n   f ö r   V ä s t r a   S v e r i g e: hovrättsråden G. Ernulf (tf rev.sekr.) och N. Berglund (byråchef JK), assessorerna S. Pettersson (just.dep.), L. Öhrbom (byråchef RÅ), B. Hamdahl (lagbyråchef socialdep.), E. Heyman (just.dep.) och E. Borglund (inrikesdep.), fiskalerna S. Hillert, U. Cervin och B. Bengtsson (studier), O. Börjeson (tjg hos JO) och C. G. Källner (inrikesdep.), tingsdomaren S. Jungefors (finansdep.);
    i  h o v r ä t t e n   f ö r   N e d r e   N o r r l a n d: hovrättsråden C.-G. Asplund (domare i Eritrea), V. Körlof (komm.dep.), R. Hermansson (exp.chef handelsdep.), B. Hjern (lagbyråchef just.dep.) och C.-G. Grotander (tf rev.sekr.), assessorn G. Steen (handelsdep.) samt fiskalen T. Sigeman (studier) ;
    i  h o v r ä t t e n   f ö r   Ö v r e   N o r r l a n d: hovrättsråden Å. Paulsson (tf exp.chef försv.dep.), I. Lidbeck (just.dep.) och S. Marcus (tf lagbyråchefförsv.dep.).