STEPHAN HUBWITZ. Tvistemål. Hovedpunkter af dansk Civilprocesret i Domssager. 2. Udgave ved BERNHARD GOMARD. København 1959. Gads. 335 s. Dkr 33,00.
    Den första upplagan av förestående arbete utkom år 1941. Efter att flera gånger ha omtryckts i oförändrat skick har det nu av förf:s efterträdare på lärostolen i processrätt vid Köpenhamns universitet BERNHARD GOMARD förts å jour med utvecklingen i lagstiftning, praxis och litteratur. Också den nya upplagan förtjänar otvivelaktigt det av HASSLER i recension av första

 

532 LITTERATURNOTISERupplagan (se SvJT 1942 s. 409 ff) fällda omdömet, att svenska jurister icke kunna önska sig en bättre introduktion i danskt rättegångsväsen. En svensk läsare kan möjligen vilja ifrågasätta, huruvida icke nyare svensk litteratur förtjänat beaktas i något större utsträckning än som skett. (Såsom »nyere hovedverker» framhålles exempelvis, jämte KALLENBERGS Svensk civilprocessrätt, endast EKELÖFS Processuella grundbegrepp och Rättegång. Den av GÄRDE m. fl. utgivna kommentaren, HASSLERS Civilprocessrätt I och OLIVECRONAS Domen i tvistemål synas ha förtjänat nämnas i detta sammanhang, liksom hänvisningar till bl. a. sistnämnda arbete kunde ha tett sig motiverade på flera ställen i framställningen.) I betraktande av arbetets primära syfte att tjäna såsom lärobok för danska studenter är detta dock mindre väsentligt. Såsom ett sista kapitel i boken har intagits HURWITZ' ursprungligen i festskrift till Vinding Kruse (1940) publicerade undersökning »Om Begrebet retlig Interesse i Procesretten».

L. W.