SIEGFRID DATH. Effektiv export på Västtyskland. En handbok med juridiskaråd och praktiska exempel, översatt av HAKON AUERBACH. Sthm 1960. Skriftserie utgiven av Tysk-Svenska Handelskammaren 2. 223 s. Kr.55,00.

    I en tid av ökad svensk aktivitet på den västtyska marknaden är denna handbok — veterligen den första i sitt slag — av särskild vikt och aktualitet för svenskt näringsliv. Som tysk assessor och vice verkställande direktör i Tysk-Svenska Handelskammaren är förf. väl förtrogen icke endast med ämnets teoretiska utan även med dess praktiska sidor, sedda från svensk synvinkel. Hans bok fyller på ett berömvärt sätt sitt syfte att med uteslutande av vetenskapliga utläggningar lämna en systematisk och koncentrerad framställning som hjälpreda åt svenska företag.
    Skriftens titel är dock icke fullt adekvat. Framställningen avser nämligen icke endast med export i egentlig mening sammanhängande spörsmål utan även sådana, som uppkomma i samband med kommersiell eller industriell verksamhet inom Västtyskland, i synnerhet genom dotterföretag. I alla dessa hänseenden lämnas värdefulla statistiska uppgifter och praktiska råd. Men bokens innehåll är även såtillvida rikare än titeln antyder, som framställningen till en väsentlig del avser rättsförhållanden i Västtyskland av betydelse för svensk handel och industri.
    Förf. redogör sålunda bl. a. för de tyska reglerna om kommission, han-

 

534 LITTERATURNOTISERdelsagentur och köp samt. kreditsäkerhet vid leverans (äganderättsförbehåll, säkerhetsöverlåtelse, borgen, pant m. m.) och bifogar en del formulär med kommentar. Han ger också en överblick över tysk bolags- och näringsrätt med hänsyn även till utlänningars rättsställning. Av stort intresse äro upplysningarna om tysk skatterätt och beskattning av inskränkt skattskyldiga med särskild hänsyn till det nya dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Förbundsrepubliken, vilket undertecknats i april 1959 och väntas bli ratificerat inom kort, allt med instruktiva praktiska exempel. Slutligen ges även en översikt över tullrätt, industriellt rättsskydd, indrivning av fordringar, tvistemål samt konkurs och ackord i Västtyskland. Boken innefattar alltså — jämte kommersiell vägledning — i själva verket en framställning av grunddragen i tysk affärsjuridik av stort värde som inledande orientering för praktiskt brak.
    Skriftens värde ökas genom dess svenska språkdräkt. Översättaren har löst sin — ej minst terminologiskt — svåra uppgift på ett mycket förtjänstfullt sätt.

J. F.