550 E. H. DAHLINFördelning av nämndemän mellan domsagans kommuner

    Enligt 4 kap. 5 § RB skall, om till tingslag hör mer än en kommun, rätten fördela antalet nämndemän mellan kommunerna i förhållande till deras folkmängd; varje kommun skall dock utse minst en nämndeman. — Lagrummet fick sin nu gällande lydelse genom lagen d. 21 maj 1954.
    Några närmare anvisningar om hur fördelningen skall ske, när brutna tal uppkommer, finnes inte, bortsett från bestämmelsen om minimiantalet. Emellertid torde de föreskrifter, som sedan d. 1 juli 1959 gäller för fördelning av antalet kommunalfullmäktige mellan kommunens valkretsar, kunna stå som förebild. Jämlikt 9 § kommunallagen i lydelsen enligt SFS 1959: 61 skall sålunda i varje valkrets en fullmäktig väljas för varje fullt tal, motsvarande det som erhålles, då kommunens folkmängd delas med antalet fullmäktige för hela kommunen. Därest det antal fullmäktige, som med tillämpning av denna regel skall utses, icke uppgår till det för kommunen bestämda antalet, skall för ernående av detta antal de valkretsar, vilkas folkmängd mest överskjuter de tal, som enligt den angivna regeln är bestämmande för fullmäktiges antal inom valkretsarna, vara berättigade att var för sig i ordning efter överskottens storlek välja ytterligare en fullmäktig. Är överskottstalen lika för två eller flera valkretsar, avgöres företrädet genom lottning.
    Följande exempel kan åskådliggöra en fördelning efter ovannämnda principer med avseende å häradsnämnden. Det förutsättes, att domsagans invånarantal är 36 000 och antalet nämndemän 36. Kvoten är alltså 1 000. Kommunernas antal är sex; deras invånarantal utgör 12 500, 10 200, 6 100, 4 800, 1 500 och 900.

Kommun Invånare Hela kvottal Rest
A. 12 500 12 500
B. 10 200 10 200
C. 6 100 6 100
D. 4 800 4 800
E. 1 500 1 500
D. 900 1 (min.)

    Resttalen berättigar kommunen D att utse ytterligare en nämndeman. Lottning verkställes sedan mellan kommunerna A och E, varvid den senare gynnas av turen och således får ännu en nämndeman. Slutresultatet blir alltså 12, 10, 6, 5, 2 och l = 36.

E. H. Dahlin