Danmarks Højesteret. Den 23. juni 1960 fyldte højesteretsdommer Fr. Heise 70 år og forlod dermed Højesteret, hvor han har haft sæde siden 1944.
    Til højesteretsdommer er udnævnt landsdommer Erik Vetli, der er født 1910 og juridisk kandidat fra 1934. Efter en kortere tids tjeneste som dommerfuldmægtig blev han ansat i justitsministeriet, hvor han i 1949 udnævntes til kontorchef. I 1950—52 var han konstitueret i Østre Landsret og udnævntes i 1955 til dommer i denne ret.
    Højesteretsdommer Vetli er formand for det danske arvelovsudvalg af 1954 og familieretsudvalget af 1957.

Hv.

 

    Danmarks Juristforbund afholdt sit årsmøde på Københavns Universitet den 30. maj 1960. Formanden, amtmand V. Wedell-Wedellsborg, aflagde beretning, hvoraf fremgik, at forbundets medlemstal er steget med ca. 300 til 4 873, og hvori iøvrigt omtaltes en række forhandlinger og overenskomster om lønspørgsmål o. 1.
    En tidligere truffet beslutning om, at forbundet i påkommende tilfælde iværksætter blokade og andre lovlige kollektive kampmidler til gennemførelse af rimelige økonomiske og arbejdsmæssige vilkår for medlemmerne, har givet anledning til en drøftelse i Juristen 1958 mellem højesteretsdommer Jørgen Trolle og retspræsident Carl Bang om forholdet mellem Juristforbundet og dommerne. Ved forhandling mellem Juristforbundet og Dommerforeningen er der derefter opnået enighed om, at faste dommere, være

 

NORDISKT OCH INTERNATIONELLT 561sig medlemmer af Juristforbundets bestyrelse eller repræsentantskab, ikke kan deltage i afgørelser, der vedrører anvendelse af kollektive foranstaltninger, og at der ikke kan pålægges faste dommere det i lovene omhandlede ekstra ordinære kontingent i anledning af sådanne foranstaltninger.
    Juristforbundets forretningsudvalg består af formanden, retspræsident Bang, højesteretssagfører Bay Erichsen, ekspeditionssekretær Boelskov, professor von Eyben, politifuldmægtig J. Langkilde og advokat Arne Engel.

Hv.