Juridisk Forening i København har i sæsonen 1959—60 haft følgende foredrag: Sekretær Mogens Koktvedgaard har talt om »Kontraheringspligt (samhandelspligt og samarbejdspligt) i det moderne samfund» og doctor K. Lipstein, Cambridge, om »Recent developments in the law of damages in contract and tort». Endvidere har handelsminister Kjeld Philip holdt foredrag om emnet »Foran tilslutning til det ydre frihandelsområde», og højesteretssagfører Oluf Lind har talt om »Nogle aktuelle spørgsmål om underholdspligt over for ægtefælle og formuedeling i tilfælde af separation eller skilsmisse». Dr. jur. Verner Goldschmidt har talt om »Bevisbedømmelsen. Nogle socialpsykologiske synspunkter» og lektor, landsretssagfører Knud Ehlers om »Retsforlig».

Hv.

    Nye norske universitetsprofessorer. Edvard Isak Hambro er i 1959 utnevnt til professor i rettsvitenskap ved Norges Handelshøyskole, Bergen. Professor Hambro er født 1911, ble student 1929, cand. jur. 1934, dr. ès sciences politiques (Genève) 1936, var sekretær i Utenriksdepartementet (London) 1943—45, justissekretær ved den mellomfolkelige domstol i Haag 1946—53 og stipendiat i rettsvitenskap ved Handelshøyskolen fra 1953. Han har bl. a. utgitt »The Charter of the United Nations» (1946), »Folkerettspleie» (1956) og» Jurisdiksjonsvalg i norsk internasjonal kontraktsrett» (1957).
    Knut Sejersted Selmer er i 1959 utnevnt til professor i forsikringsrett ved Universitetet i Oslo. Professor Selmer er født 1924, ble student 1944, cand. jur. 1949, tok dispasjøreksamen 1954, var universitetsstipendiat 1953—58 og ble dr. jur. 1958 på avhandlingen »The Survival of General Average. A Necessity or an Anachronism?» (1958).
    Anders Bratholm er i 1960 utnevnt til professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Professor Bratholm er født 1920, ble student 1940, cand. jur. 1948, universitetsstipendiat 1952 og dr. jur. 1958 på avhandlingen »Pågripelse og varetektsfengsel».

J. T. B.

    Den Norske Sakførerforening feiret i 1958 sitt 50 års jubileum. Foreningens representantskap hadde møte i Oslo 16. sept. og holdt s.d. en middag hvor, foruten justisministeren, var til stede en rekke representanter for domstolene og for andre myndigheter og foreninger. D. 17 sept. ble holdt festmøte i Universitetets aula, hvor H.M. Kongen var til stede. Foreningens formann i jubileumsåret var høyesterettsadvokat Finn Arnesen. — I 1959 holdt foreningen sitt representantskapsmøte i Narvik 30. juni og 1. juli. Til ny formann ble valgt høyesterettsadvokat Sven Arntzen. Fast ansatt generalsekretær for foreningen er høyesterettsadvokat Rolf Christophersen, Oslo. Pr. 31. mars 1959 hadde foreningen i alt 1464 aktive og 188 passive medlemmer.
    Oslo Krets av foreningen hadde i 1958 en rekke medlemsmøter hvor det bl.a. ble holdt foredrag av direktør Reidar Holmsen (»Om verdifaste obli-

    36—603004. Svensk Juristtidning 1960

 

562 NORDISKT OCH INTERNATIONELLTgasjoner»), høyesterettsjustitiarius Terje Wold (»Forvaltningskomiteens innstilling»), dansk højesteretsagfører dr. jur. Bernt Hjejle (»Sagførergerningen i den sociale udvikling») og professor dr. jur. Carl Jacob Arnholm (»Gjenlevende ektefelles stilling ved booppgjør og arveoppgjør»), likesom det bl.a. ble holdt en rundebordskonferanse om parts- og vitneavhøring. Blandt de saker kretsen behandlet i 1958, gjaldt 9 uttalelser salærspørsmål og 9 uttalelser spørsmål om god sakførerskikk. - I 1959 ble på årsmøtet 17. febr. som ny formann valgt høyesterettsadvokat H. E. Helliesen. Som sekretær tiltrådte fra 1. aug. overrettssakfører Harald Halvorsen. Det ble i året holdt syv medlemsmøter. På disse ble bl.a. holdt foredrag av professor Eilif W. Paulson (»Hva er goodwill og hva er den verd?»), høyesterettsadvokat Jens Chr. Hauge (»Lovgivningsproblemene omkring atomene»),direktør Per M. Backe (»Frihandel og tollunion»), høyesterettsadvokat Arne Bech (»Entreprenørkontrakter — Ansvar, tillegg og forbehold») og sjefdirektør Erik Brofoss (»Sentralbankens statsrettslige og forvaltningsrettslige stilling»), I vårsemestret arrangerte Kretsen med bistand av Den norske Bankforening et forelesningskurs hvor det ble holdt forelesninger av en rekke banksjefer. Bland de saker kretsstyret behandlet i 1959, gjaldt 11 uttalelser salærtvister og 10 uttalelser spørsmål om god sakførerskikk. Pr. 31. des. 1959 hadde Kretsen 654 aktive og 113 passive medlemmer.

J.T.B.