Den Norske Sjøretts-Forening, Avdelning av Comité Maritime International, hadde ved utgangen av 1959 335 personlige medlemmer og 65 selskapsmedlemmer. På møte 12. febr. ble holdt foredrag av overrettssakfører Hans Peter Michelet om »Beskrivelsen av skipet ved tidsbefraktning». På møte 28. april redegjorde direktør, høyesterettsadvokat Hans Chr. Bugge for atomfarlig transport. Og på møte 23. nov. ble gitt et kort referat fra CMI-konferansen i Rijeka i sept. 1959, hvoretter høyesterettsadvokat Kr. Fr. Myrdahl holdt foredrag om »Radarkollisjoner». — »Arkiv for Sjørett» utkom i 1959 med hefte 4 av bind 3, fortsatt under redaksjon av professor dr. jur. Sjur Brækhus. — Foreningens formann og sekretær var i 1959 henholdsvis professor Brækhus og høyesterettsadvokat Per Gram, Oslo

J. T. B.

    Den Norske Dommerforening hadde årsmøte i Oslo 31 aug. 1959. Det ble holdt foredrag av riksadvokat Aulie over emnet: »Bruker vi de muligheter som straffeloven gir oss? Noen kriminalpolitiske og praktiske refleksjoner.» På møtet ble enstemmig vedtatt et forslag fra styret om at foreningen skulde melde seg inn i Norges Akademikersamband — med et forbehold om at foreningens representanter i den nye sammenslutnings organer ikke kan delta i behandling av saker om bruk av kampmidler i lønns- eller tjenestekonflikter, og om at foreningens medlemmer ikke direkte eller indirekte engasjeres i slike konflikter. Dommerforeningens formann i 1959 var høyesterettsdommer Axel Heiberg. Sekretær var dommer i Oslo byrett Carl Bretteville.

J. T. B.

    Norsk Seksjon av Den Internationale Juiristkommisjon holdt årsmøte 14.sept. 1959. Det ble på møtet gitt rapport fra Juristkongressen i New Delhii jan. 1959. Seksjonens formann, høyesterettsadvokat Chr. Stray, Arendal, og rådets øvrige medlemmer ble gjenvalgt.

J. T. B.

    Norsk Forening for Luftrett hadde ved utgangen av 1959 54 personlige medlemmer og 6 selskaps- og foreningsmedlemmer. I årets løp holdtes to møter med foredrag av henholdsvis universitetsstipendiat Torkel Opsahl

 

NORDISKT OCH INTERNATIONELLT 563(»Rettsregler i verdensrummet?») og høyesterettsadvokat Arne Bech (»Flystøy og naborett»). Som föreningens formann ble 23. febr. 1959 valgt høyesterettsadvokat Annæus Schjødt jr.. Sekretær var i året fortsatt overrettssakfører Morten Krog, Oslo.

J. T. B.