NOTISER

 

 Nytt tingshus i Västervik. Med anledning av att Västerviks stad fr. o. m. 1 jan. 1960 i judiciellt avseende förenats med Tjusts domsaga, varvid föreskrivits att staden skall vara tingsställe och kansliort, har i Västervik uppförts nytt tinghus. Arkitekt för bygget har varit prof. Hans Brunnberg, som beträffande inredningen biträtts av arkitekten John Kandell och i fråga om park- och trädgårdsanläggningen av trädgårdsarkitekten Walter Bauer. Det nya tingshuset är uppfört i ett plan, utsträckt i U-form kring en öppen gård, där den ena skänkeln upptager bibliotek och arbetsrum för juristpersonalen och den andra tingssalen och allmänhetens utrymmen. Mellan dem ligga arkiv, expedition och skrivrum. Byggnadsmaterialet är rött sandat tegel med sockel och taktäckning i skiffer. För den konstnärliga utsmyckningens vara konstnärerna Eric Elfwén, som ritat de konstsmiden som pryda tingshuset, Leida Rives, som utfört en nonfigurativ emaljmålning, som anbragts i entrén, Sture Wikström, som i en för vårt land helt ny teknik, som han lärt av den norske konstnären Sigurd Winge, åstadkommit en mycket lyckad väggdekoration i nämndens i källarplanet inrymda kombinerade lunch och sällskapsrum, Nils Nixon, som i över 100 olika blåa färger målat taket i tingssalen, samt Arne Jones, vars enkla och formsköna »Treklang» pryder tingssalens podium. I en särskild med tingshuset sammanbyggd villa är inrymd bostad för häradshövdingen.
    Tingshuset invigdes d. 11 juni 1960. Vid invigningshögtidligheten, som inleddes med musik av en kvintett ur Västerviks kammarmusikförening,

 

NOTISER 569lämnade häradshövdingen P. O. Hainer i egenskap av ordförande i byggnadskommittén och i tingshusstyrelsen en redogörelse för det nya tingshusets tillblivelse och framförde ett tack till alla dem, såväl kommuner som enskilda, som härtill lämnat sin medverkan. Statsrådet Sven af Geijerstam höll invigningstalet och uttalade därvid bland annat att tingshuset med sitt fina läge vid stadsparken var ett vackert nytt inslag i en vacker stad samt att lokalerna i det nya tingshuset förefölle vara väl ägnade att skapa trivsel hos alla dem, som där komma att ha sin verksamhet. Härefter förrättades av statsrådet medaljutdelning till två häradsdomare och en nämndeman. Sedan häradshövdingen kungjort utnämningen av stadens förste häradsdomare samt från kommunerna i Norra Tjust överlämnats en oljemålning med motiv från Gamlebyviken, visades lokalerna för de inbjudna, bland vilka märktes landshövdingen Ivar Persson, hovrättspresidenten Joël Laurin och expeditionschefen Tage Evers samt häradshövdingarna Julius Söderström, Trued Norell och Sture Hasslow ävensom representanter för domsagans kommuner m. fl., tillsammans ett 100-tal personer. För dessa gavs efter invigningen lunch å restaurang Slottsholmen.

P. H.