DÖDSFALL 571    Axel Anton Gösta Estreen avled d. 9 juli 1960. Han var född i Sthm d. 23 nov. 1894 samt avlade där studentex. 1914 och jur. kand.ex. 1921. Han började därefter tjänstgöra i Stockholms rådhusrätt, där han blev förste assessor 1934, inskrivningsdomare 1939 och extra rådman 1948.

    Axel Petrus Johanson avled d. 29 juli 1960. Han var född i Eksjö d. 23 mars 1865 samt avlade mogenhetsex. i Linköping 1884 och hovrättsex. i Uppsala 1888. Efter tjänstgöring i skilda domsagor blev han 1904 häradshövding i Vartofta och Frökinds domsaga. Han avgick med pension 1934. Han var en av de gamla vice häradshövdingarna (se SvJT 1942 s. 657).

    Torsten Emanuel Svensson avled d. 3 aug. 1960. Han var född i Göteborg d. 10 april 1892 samt avlade studentex. där 1910 och jur. kand.ex. i Uppsala 1916. Efter tingstjänstgöring var han verksam som advokat i Sthm och drev från 1947 egen advokatverksamhet. Han blev led. av Sveriges advokatsamfund 1920.

    Nils Ragnar von Koch avled d. 11 aug. 1960. Han var född i Sthm d. 29 april 1881 samt avlade mogenhetsex. där 1899 och jur.utr.kand.ex. i Uppsala 1905. Efter tingstjänstgöring började han tjänstgöra i Svea hovrätt, där han blev assessor 1915 och hovrättsråd 1917. Han var byråchef för lagärenden i civildepartementet 1917—1920 och i socialdepartementet 1920—1922. 1919 utnämndes han till revisionssekreterare och 1929 till häradshövding i Askims domsaga. Han avgick med pension 1949. Av trycket har han bl. a. utgivit Samhällets barnavård.

    Hugo Götrik Emil Leijon avled d. 15 aug. 1960. Han var född i Kristinehamn d. 18 juni 1886 samt avlade mogenhetsex. i Karlstad 1904 och jur.kand.ex. i Uppsala 1909. Efter tingstjänstgöring började han tjänstgöra i Svea hovrätt, där han blev assessor 1917, hovrättsråd 1923, ordf. å division 1939 och lagman 1947. Han avgick med pension 1953.

    Hugo Götrik Emil Leijon, f. Lindroth, avled d. 21 aug. 1960. Hon var född i Alunda, Uppsala län, d. 1 sept. 1894 samt avlade studentex. i Uppsala 1912, fil.mag.ex. där 1916 och jur. kand.ex. i Sthm 1929. Efter tjänstgöring i Stockholms rådhusrätt, i Svea hovrätt och å rättshjälpsanstalt drev hon egen advokatbyrå i Sthm från 1937. Hon blev led. av Sveriges advokatsamfund 1936.

 

PERSONALNOTISER

    Justitiedepartementet. K. M:t har

    26 aug. 1960 förordnat ass. i Svea hovr. Ove Rainer att t. v. biträda såsom sakkunnig inom justitiedep.;
    7 sept. 1960 förordnat hovr.pres. Björn Kjellin, ordf., led. av riksdagens I kamm. B. Elmgren, t. f. exp.chefen G. L. Eriksson, chefred. Å. Y. Pers och prof. N. Nilsson-Stjernquist att verkställa översyn av lagstiftn. om allmänna handlingars offentlighet och därmed sammanhängande frågor ävensom exp.chefen R. Hermansson, kanslirådet Kromnow, byråchefen S.-H. Ryman och förste arkivarien I. Wadén att såsom experter biträda vid utredn.;
    8 sept. 1960 förordnat eiv.ing. J. O. Westin att genomgå och bearbeta de domar i expropr.mål, som enl. kung. 1 nov. 1951 (nr 706) insänts till justitiedep.

    Nedre justitierevisionen. K. M:t har 4 aug. resp. 1 sept. 1960 förordnat ass. i Svea hovr. Torgny Ahlgren och ass. i hovr. över Skåne och Blekinge Börje Lihné att t. v. tjänstgöra såsom rev.sekr.