572 PERSONALNOTISER    Hovrätterna. K. M:t har
    15 sept. 1960 utnämnt hovr.rådet i Svea hovr. Stig Löwenhielm till lagman i samma hovr.;
    s. d. beviljat lagmannen i Svea hovr. Tage Boye avsked med utg. av år 1960 ;
    s. d. förordnat hovr.rådet i Svea hovr. Rutger Nyman till v. ordf. å avd. i samma hovr. t. v. t. o. m. 1962.

    Häradsrätterna. K. M:t har 15 sept. 1960 utnämnt ass. i hovr. över Skåne och Blekinge Georg Cronsioe till tingsdomare i Västra Göinge domsaga fr. o. m. 1 okt. 1960.

    Vattendomstolarna. K. M:t har 28 juli 1960 förordnat ass. i Svea hovr. Per Lundbergh att fr. o. m. 20 sept. 1960 t. v. uppehålla befattningen såsom bitr. vattenrättsdomare i Söderbygdens vattendomstol.

    Rådhusrätterna. K. M:t har 11 aug. 1960 beviljat rådm. i Gtbg Erland Hagéus avsked med utg. av nov. 1960.

    Fångvårdsstyrelsen. K. M :t har
    30 juni 1960 entledigat omb.mannen Carl Lindberg och lagmannen Nils Graf ström från förordnanden såsom led. av fångv.styr. vid handläggning av ärenden som enl. lagen om villkorlig frigivning ankomma på styr:s prövning samt ärenden som avses i 84 § lagen om verkställighet av frihetsstraff m. m.;
    s. d. förordnat dels led. av riksdagens II kamm. Hans Gustafsson i Sthm och tingsdomaren Bengt Sandström att t. v. t. o. m. 30 juni 1963 vara led. av fångv.styr. vid handläggning av ovannämnda ärenden, dels ock pastor primarius Åke Zetterberg och byråchefen Sven Alfred Skogh till suppl. för Gustafsson samt häradshövd. Hugo Henkow och rådm. Harry Hector till suppl.för Sandström;
    17 aug. 1960 förordnat e. o. förste byråing. hos fångv.styr. Tage Forsberg till byrådir. hos styr.

    Fångvårdsanstalterna. K. M:t har
    26 aug. 1960 beviljat fångv.dir. i södra anstaltsgruppen Einar Svensson avsked med utg. av sept. 1960;
    15 sept. 1960 konstituerat fångv.dir. i ungdomsgruppen Gunnar Thurén till fångv.dir. i södra anstaltsgruppen fr. o. m. 1. okt. 1960;
    s. d. konstituerat rekt. vid Långanäs yrkesskola Gustav Lindberg till fångv.dir. i ungdomsgruppen.

    Ungdomsfängelsenämnden. K. M:t har 11 aug. 1960 dels entledigat f. d. överdir. och chefen för fångv.styr. Hardy Göransson från förordnande såsom led. av ungd.fängelsenämnden, dels förordnat gen.dir. och chefen för fångv.styr. Torsten Eriksson att under 5 år vara led. av nämnden samt byråcheferna i styr. Holger Romander och Bertil Forssell till suppleanter för Eriksson, dels ock förordnat led. av nämnden, led. av riksdagens II kamm., red. G. I. Andersson att, vid förfall för ordf. i nämnden, tjänstgöra i sådan egenskap.

    Polis- och åklagarväsendet. K. M:t har
    11 aug. 1960 förordnat bitr. stadsfiskalen i Sthm Berndt Erik Berndtsson och stadsfiskalsassistenten där Arne Felletröm att fortfarande t. v. t. o. m. 31 dec. 1960 uppehålla, Berndtsson en befattning som stadsfiskal och Fellström en befattning som bitr. stadsfiskal i staden;
    17 aug. 1960 förordnat t. f. bitr. stadsfiskalen i Sthm Bertil Österberg att vara bitr. stadsfiskal i samma stad.

    Riksåklagarämb. har 15 sept. 1960 utnämnt bitr. stadsfiskalen i Gtbg Gösta Blomberg till stadsfiskal i Vänersborg fr. o. m. 1 nov. 1960.

    Sveriges advokatsamfund. Såsom ledamöter ha 26 aug. 1960 antagits Ester Jeppsson, Eslöv, Lars Ebenfelt, Falköping, Erik Mattisson, Malmö, Per Kriström, Sollefteå, Torbjörn Arve, Bertil Molle och Fredrik Sterzel, Sthm, samt Nils Nilsson, Umeå.